Privacybeleid

Privacy Statement NVVMA

Inleiding
De Nederlandse Vereniging van MediationAdvocaten (NVVMA) neemt de privacy van haar leden en de bezoekers van haar website zeer serieus en zal informatie over u (de betrokkene) dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement legt de NVVMA u uit welke gegevens de NVVMA verwerkt, en met welk doel zij dat doet. Daarnaast kunt u in dit Privacy Statement lezen over uw rechten met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens.

 

Contactgegevens
De NVVMA is verwerkingsverantwoordelijke en de NVVMA is statutair gevestigd te Amsterdam en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40348054. Wij zijn bereikbaar via e-mail (secretariaat@nvvma.nl). Het is ook mogelijk om via onze website het contactformulier in te vullen (https://www.nvvma.nl/contact/).

 

Hoe verkrijgt de NVVMA uw persoonsgegevens?
De NVVMA heeft gegevens over u in bezit, omdat u die gegevens aan de NVVMA verstrekt hebt.

 

Voor welke doeleinden gebruikt de NVVMA uw gegevens?
De NVVMA gebruikt uw gegevens voor verschillende doeleinden:

 

Ledenadministratie en financiële administratie
Als u uw gegevens achterlaat door middel van het invullen van het contactformulier of het aanmeldingsformulier om lid te worden, dan worden uw persoonsgegevens gebruikt om aan uw verzoek/vraag te voldoen. In de meeste gevallen gaat het om inschrijving als lid van de NVVMA.

 

Om te kunnen beoordelen of u voldoet aan de lidmaatschapsvereisten en voor gebruik in de ledenadministratie van de NVVMA, verwerkt de NVVMA de volgende gegevens over u:

 • voor- en achternaam;
 • functietitel;
 • kantoornaam;
 • adres;
 • telefoon, mobiel en telefax;
 • e-mailadres;
 • gevolgde mediationopleiding;
 • datum van aanvang en einde van uw lidmaatschap van de NVVMA.

De NVVMA factureert haar leden jaarlijks voor de contributie en indien van toepassing voor deelname aan een evenement. Hiervoor verwerkt de NVVMA de volgende aanvullende gegevens:

 • factuuradres;
 • betalingsgegevens (waaronder IBAN);
 • openstaande bedrag.

Evenementen
De NVVMA organiseert evenementen. Om u over deze evenementen te informeren, uw bezoek mogelijk te maken, om te registreren of u aanwezig zult zijn bij dit evenement en om andere aanwezigen over uw aanwezigheid te informeren, verwerkt de NVVMA de volgende gegevens:

 • uw naam, adres en telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • of u zich heeft aangemeld voor een evenement;
 • uw daadwerkelijke aanwezigheid bij een evenement.

Verder kunnen uw gegevens (deels) gebruikt voor het aanvragen van opleidingspunten bij de Mediatorsfederatie Nederland (MfN) en het verstrekken van een deelnamecertificaat met vermelding van de behaalde opleidingspunten.

 

Tenslotte worden er bij evenementen soms foto’s gemaakt voor gebruik op website of nieuwsbrieven. Als u bezwaar heeft tegen gebruik van een foto waar u op staat, verzoeken wij u dat kenbaar te maken aan het bestuur zodat de foto kan worden verwijderd.

 

Website NVVMA
Leden van de NVVMA hebben een eigen profiel op de NVVMA-website, waarvoor u zelf de gegevens verstrekt.

De NVVMA verwerkt deze persoonsgegevens voor het gebruik van de website. Deze gegevens zijn ook zichtbaar op de website, zodat bezoekers van de website een bij de NVVMA aangesloten mediator kunnen vinden.

De gegevens worden verwijderd van de website wanneer het lidmaatschap eindigt, maar kunnen wel nog bewaard worden met inachtneming van de hierna genoemde termijnen.

Tot slot verwerken wij in algemene zin gegevens die worden gegenereerd als u de website bezoekt. Deze gegevens worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek-en klikgedrag op de website. Hiervoor verwerken wij uw IP-adres.

 

Het onderhouden van contact met u
Uw contactgegevens worden bijgehouden in ons systeem en kunnen worden gebruikt voor onder meer het verzenden van nieuwsbrieven, uitnodigingen voor evenementen en het toezenden van informatie die u aan ons hebt gevraagd. Hiervoor verwerkt de NVVMA uw e-mailadres.

 

Verwerkingsgrondslagen
De NVVMA verwerkt uw gegevens hoofdzakelijk om uitvoering te kunnen geven aan de lidmaatschapsovereenkomst, bijvoorbeeld verwerking van uw gegevens in de ledenadministratie en de gegevens die zichtbaar zijn op uw persoonlijke profiel op de website. Verder kan het voorkomen dat wij uw gegevens verwerken op basis van uw toestemming, dat is het geval als u zich inschrijft voor één van de evenementen, of voor de gerechtvaardigde belangen van NVVMA, bijvoorbeeld de gegevens die worden verwerkt bij bezoek aan de NVVMA-website.

 

Persoonsgegevens delen met derden
De NVVMA geeft uw persoonsgegevens niet door aan derden, op drie uitzonderingen na:

1) Wanneer u uw gegevens invult op onze website, bijvoorbeeld bij het inschrijven als lid, worden deze gegevens tijdelijk opgeslagen in WordPress. Zodra de NVVMA uw bericht verwerkt in haar ledenadministratie, worden uw gegevens verwijderd uit WordPress.

2) Voor het aanvragen van opleidingspunten verstrekt de NVVMA uw persoonsgegevens aan de MfN. Deze organisatie verwerkt uw persoonsgegevens om aan u opleidingspunten toe te kennen voor het bijwonen van een evenement.

3) De NVVMA kan in het kader van het jaarlijkse financiële verslag uw gegevens doorgeven aan de externe boekhouder.

Verder kan het zijn dat de NVVMA verplicht is uw gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Tot slot kan het zijn dat uw persoonsgegevens worden opgeslagen bij een dienstverlener van de NVVMA (bijvoorbeeld de partij die onze website host). In dat geval blijft de NVVMA verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan landen die buiten de Europese Economische Ruimte (EER) liggen. EER-landen zijn alle EU-landen plus Liechtenstein, Noorwegen en IJsland.

 

Hoe lang bewaart de NVVMA uw gegevens?
Dat is afhankelijk van de reden waarvoor de NVVMA uw gegevens verwerkt:

 • Als u uw gegevens hebt achtergelaten middels het contactformulier, dan verwerkt de NVVMA uw gegevens om aan uw vraag te voldoen. In de meeste gevallen leidt dit tot een inschrijving als lid of voor een evenement.
 • Leden worden opgenomen in onze ledenadministratie. Ex-leden worden – indien de financiële verplichtingen zijn voldaan – twee jaar na het einde van het lidmaatschap verwijderd uit de ledenadministratie.
 • De gegevens verstrekt in het kader van een evenement worden twee jaar na afloop van een evenement verwijderd.
 • De gegevens in de financiële administratie worden gedurende zeven jaar bewaard.
 • Algemene gegevens over uw websitebezoek bewaart de NVVMA gedurende ten hoogste 12 maanden.

 

Wat zijn uw rechten?
Op basis van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft u een aantal rechten. Deze rechten kunt u uitoefenen onder de in de AVG genoemde voorwaarden. Het gaat hier onder meer om:

 • Het recht om te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens.
 • Het recht om te verzoeken om onjuiste persoonsgegevens te wijzigen.
 • Het recht om te verzoeken dat uw persoonsgegevens gewist worden (het recht om vergeten te worden).
 • Het recht op beperking van de gegevensverwerking.
 • Het recht om uw persoonsgegevens op te vragen, zodat u uw persoonsgegevens kunt overdragen aan andere dienstverlener (het recht op dataportabiliteit).

Als uw persoonsgegevens verwerkt worden op basis van uw toestemming, dan heeft u te allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken. Als uw persoonsgegevens op een andere basis verwerkt worden (bijvoorbeeld in verband met uw lidmaatschap) dan zullen uw persoonsgegevens op deze andere grond verwerkt blijven worden.

 

Klachten
U hebt het recht en klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) als u meent dat wij een inbreuk maken op de verwerking van uw persoonsgegevens. De NVVMA vraagt u om in een dergelijk geval eerst contact met ons op te nemen (secretariaat@nvvma.nl), zodat wij de kans krijgen uw klacht op te lossen.

 

Amsterdam, 31 december 2020 / 5 juli 2022