Mediation

Wat is mediation?
Mediation is een vorm van geschillenbeslechting waarbij de partijen onder leiding van een mediator proberen zelf tot een oplossing van het geschil te komen.

Bij het innemen van bepaalde standpunten kunnen mensen met elkaar in conflict raken. Denk aan verstoorde arbeidsverhoudingen, problemen rondom ziekteverzuim, echtscheiding, nalatenschapskwesties, klachtenprocedures in de zorg, of problemen tussen burgers en overheid. In een conflictsituatie kan men nog wel eens de realiteit uit het oog verliezen, en emoties kunnen ertoe leiden dat de communicatie tussen partijen verstoord raakt. Mediation richt zich op het vinden van een oplossing door partijen die rekening houdt met de belangen van ieder van hen. Voorwaarde is dat deze partijen vrijwillig meedoen en zich willen inzetten voor het vinden van een oplossing. In het algemeen levert mediation tijdwinst en kostenbesparing op ten opzichte van een rechtsgang.

Wat doet een mediator?
Een mediator begeleidt op constructieve en gestructureerde wijze de gesprekken tussen de betrokken partijen, brengt de vastgelopen communicatie weer op gang en bewaakt het proces. Daarbij geeft hij ruimte aan wensen en gevoelens van de betrokken partijen. De mediator begeleidt de zoektocht van de betrokken partijen naar een oplossing, die zoveel mogelijk tegemoet komt aan alle belangen en waarbij de verschillen tussen de partijen wordt gerespecteerd.

Onafhankelijkheid en onpartijdigheid
Mediators opereren onafhankelijk en onpartijdig. Ze bemoeien zich niet met de inhoud en de oplossing van het conflict. Ze nemen geen beslissingen en geven geen adviezen. Ook zeggen ze niet wie er gelijk heeft. Door gesprekken te begeleiden maken ze het mogelijk een duurzame, uitvoerbare en door alle betrokken partijen gedragen oplossing te vinden.

Vertrouwelijkheid
Vertrouwelijkheid is een van de belangrijkste kenmerken van mediation. Alle betrokkenen tekenen vooraf een mediationovereenkomst, waarin geheimhouding wordt overeengekomen om de vertrouwelijkheid te waarborgen. Daardoor kunnen alle partijen tijdens de mediation vrijuit spreken.