ALV + lezing 12 juni 2018

event ALV + lezing 12 juni 2018

CONVOCATIE ALGEMENE LEDENVERGADERING

Het bestuur nodigt u hierbij uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging op
dinsdag 12 juni 2018 om 12.30 uur
Beauforthuis
Woudenbergseweg 70
3711 AB Austerlitz (bij Zeist)
tel. 0343 – 49 18 58

Aansluitend bent u van harte welkom voor de deelname aan de workshop
“Mediation in het familiebedrijf”
door Martin Brink, advocaat bij Van Benthem & Keulen in Utrecht, raadsheer-plaatsvervanger en mediator
(MfN, CEDR en IMI).
Martin Brink houdt zich veelvuldig bezig met mediation binnen en tussen organisaties. Hij zal tijdens de
workshop uitleg geven over door hem gehanteerde werkwijzen, interventies en daarbij putten uit zijn
praktijkervaring.
————————————————————————————————————————
Agenda
1. Opening
2. Ingekomen stukken
3. Mededelingen van de voorzitter
4. Jaarverslag van de secretaris over het verenigingsjaar 2017
5. Financiën
a. Jaarverslag van de penningmeester over het verenigingsjaar 2017, tevens toelichting op de
staat van baten en lasten over het verenigingsjaar 2017
b. Verslag van de kascommissie
c. Goedkeuring jaarstukken
d. Benoeming kascommissie voor het verenigingsjaar 2018 *
e. Vaststelling hoogte contributie 2019
6. Benoeming bestuur en aftreden bestuur **
7. Voorstellen en voornemens van het bestuur
8. Rondvraag
9. Sluiting

* Voor benoeming als lid van de kascommissie wordt voorgedragen XXX
Voor benoeming als lid van de kascommissie wordt voorgedragen XXX
** Voor benoeming als bestuurslid algemeen van het bestuur wordt voorgedragen Bas Derhaag