Wetsvoorstel mediation ingediend bij Tweede Kamer

Tweede Kamerlid Ard van der Steur (VVD) heeft op dinsdag 10 september het wetsvoorstel mediation ingediend bij de Tweede Kamer en voorgelegd aan de Raad van State. Het gaat om kamerstukken 33722 en 33727.Van der Steur heeft in het wetsvoorstel op belangrijke onderdelen rekening gehouden met de standpunten van de Federatie van Nederlandse mediatorsverenigingen i.o. De Federatie en de adviescommissie Wetgeving buigen zich op dit moment over het voorstel en zullen nog een nader standpunt innemen.bron NMI site)

 

Penningmeester gezocht voor bestuur NVVMA

Vanwege het aftreden van onze Penningmeester zijn wij dringend op zoek naar een nieuwe enthousiaste Penningmeester voor ons bestuur. Heb je affiniteit met cijfers c.q. ervaring met deze rol en vindt je het leuk om toe te treden tot het bestuur van de NVVMA dan horen we dat graag en verzoeken wij je om contact op te nemen met onze Voorzitter: Caroline Kloppers (kloppers@stelvioadvocaten.nl).

 

Mediationcongres 2013: Federatie uit de startblokken

 

 

 

MC 13 leaderboard

 

Mediationcongres 2013: Federatie uit de startblokken

Op vrijdag 15 november aanstaande vindt het Mediationcongres 2013 plaats in Media Plaza in Utrecht. Het congres wordt dit jaar voor het eerst georganiseerd door de Federatie van Nederlandse mediatorsverenigingen. Het thema luidt dan ook: ‘Federatie uit de startblokken’.

Programma

Dankzij de inzet van de verenigingen is er een sterk en bijzonder gevarieerd programma. De kracht van de Federatie – elkaar versterken – is de kracht van het Mediationcongres 2013! Het programma bestaat uit een plenaire opening onder leiding van Inge Diepman, bekend van de televisieprogramma’s Het Zwarte Schaap, B&W en Herexamen, en een uitgebreid parallelprogramma dat de verscheidenheid van de Federatie weerspiegelt.
Ter afsluiting van het congres wordt de MediationAward 2013 uitgereikt aan de meest grensverleggende mediator.

Voor het volledige programma verwijzen wij u graag naar www.mediationcongres.nl .

Leden van het bestuur van de NVVMA zullen tevens twee workshops verzorgen, te weten de workshop ” De mediator als verwachtingsmanager” (Susanne de Neeve, tesamen met oud-bestuurder Arno van Diederen) en de workshop ” Mediator, hoe ga je om met advocaten” (Caroline Kloppers en Annet Draaijer)”. Wij nodigen onze leden van harte uit om deze workshops bij te wonen.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor het Mediationcongres 2013 via het inschrijfformulier op www.mediationcongres.nl. Leden van de landelijke mediatorsverenigingen (NMv, NIP, vFAS, NVvMA, VGM en VMSN) en/of NMI registermediators betalen geen € 275,00 maar € 225,00 exclusief btw voor deelname aan het Mediationcongres 2013.

 

Verslag ALV

In de prachtig gerestaureerde en smaakvol ingerichte voormalige Verkadefabriek te Den Bosch vond op vrijdagmiddag 21 juni jl. het middagprogramma plaats van de NVVMA.

Via een skypeverbinding (de techniek staat voor niets!) kregen de toehoorders een kort verslag van Manon Schonewille over de resultaten tot nu toe van het onderzoek “ The variageted landscape of mediation regulation”. Er werd een kort overzicht en een vergelijking gegeven van de mediationregelingen wereldwijd en de implementatie van de mediationrichtlijn in de EU. Het blijkt dat er grote verschillen bestaan tussen de landen, internationaal, maar ook binnen Europa. Het eindresultaat, een totaaloverzicht (grid) van de “ common core”  in alle landen alsmede de “ best practices”, kunnen wij volgens Manon Schonewille tegemoet zien in een boekvorm aan het einde van dit jaar.

Vervolgens werd de huidige stand van zaken met betrekking tot de nieuwe wetsvoorstellen mediation door Fred Schonewille toegelicht.  De aanleiding tot en de uitgangspunten van de nieuwe regelgeving werden uitvoerig  behandeld. Na deze toelichting  gaf de oud-voorzitter van de NVVMA, John Bosnak, een samenvatting  van de verschillende reacties vanuit de kersverse (20 juni jl. geformaliseerde) federatie van mediatorsverenigingen en de commissie wetgeving NMI op de nieuwe wetsvoorstellen.  Samengevat wordt  vanuit de beroepsgroep van de mediators het initiatief toegejuicht. Echter, in de uitwerking in de wetgeving wordt volgens de beroepsgroep “ niet voldoende erkenning getoond van hetgeen in NL tot op heden al is bereikt”, aldus de heer Bosnak. Na enkele kritische vragen vanuit de zaal over onder andere artikel 21 lid 2 (Wet registermediator),  spreekt de zaal de hoop uit dat de heer Schonewille de kritische geluiden uit de beroepsgroep mediators serieus wil meenemen in de finalisering.  Fred Schonewille kon toezeggen dat de inbreng vanuit de beroepsgroep inderdaad wordt meegenomen.

Na de inspannende plenaire discussie was het tijd voor informeel bijpraten en verder discussieren onder het genot van een overheerlijke Bosche bol.

Tot slot vond er de bijzondere theatervoorstelling “ Trekhaak gezocht” plaats. Theatermaker Tjerk Ridder vertelde en zong over zijn bijzondere reis van Utrecht naar Istanbul met een caravan, maar zonder auto. Al liftend op zoek naar automobilisten die zijn caravan wilden aanhaken om hem een stuk op weg te helpen, kwam hij de meest uiteenlopende en bijzondere mensen en situaties tegen.  Aan het eind van dit inspirende theaterstuk werd stil gestaan bij het vertrek van de voorzitter van onze vereniging Jacques de Waart en de komst van onze nieuwe voorzitter Caroline Kloppers.

Uiteraard was er daarna voldoende gelegenheid voor alle genodigden om onder het genot van een hapje en een drankje verder met elkaar na te praten.  Bij vertrek kregen alle aanwezigen als aandenken aan deze middag de nieuwe tweede druk van het “ Zakboek voor de Mediator” mee.

Al met al een zeer boeiende en geslaagde middag!

Wij roepen alle leden hierbij op om dinsdagmiddag 5 november a.s. alvast vrij te houden in de agenda voor het gratis bijwonen van de volgende informatieve middag van de NVVMA,  waarmee natuurlijk ook weer de nodige PE punten kunnen worden verdiend.  De locatie en het programma zullen nog nader bekend worden gemaakt.

Uitnodiging jaarvergadering 21 Juni a.s.

Zeer gewaardeerde leden,

Bijgaand treft u de uitnodiging aan voor onze jaarvergadering op vrijdag 21 juni a.s.

We hebben een mooi programma voor u samengesteld en hopen dan ook dat u in groten getale aanwezig zult zijn!

Voor het bijwonen van het middagprogramma zijn 3 NMI opleidingspunten aangevraagd.

 

 5 REDENEN ER BIJ TE ZIJN: 

JAARVERGADERING N V V M A 

VRIJDAG 21 JUNI A.S. 

 1. Oordeel mee in ALV o.a. over de vormgeving van de federatie Nederlandse mediatorsverenigingen; Caroline Kloppers en               Jacques de Waart lichten de nu voorgestelde structuur toe; aan de ALV het laatste woord…(ALV agenda en stukken volgen)
 2. Ga in debat met de initiatiefnemer en met een van de schrijvers van het nieuwe wetsvoorstel mediation; Ard van der Steur* en Fred Schonewille staan open voor de opmerkingen van de NVVMA-leden en genodigden.
 3. Neem kennis van kersverse onderzoeksresultaten uit ongeveer 60 landen zoals dat een dezer dagen uitkomt: ‘The variagated landscape of mediation regulation’,a comparative study of mediation regulation in Europe and the World.
  Manon Schonewille en Fred Schonewille doen verslag van hun onderzoek.
 4. Laat je inspireren door de missie van theatermaker Tjerk Ridder, ‘Trekhaak gezocht’; op een bijzondere wijze staan we stil bij het afscheid van Jacques de Waart en de overdracht van het voorzitterschap aan Caroline Kloppers.
 5. Borrel aansluitend.

M I S H E T N I E T 

Bijzondere locatie::

 

Programma:

 

 

 

 

Inschrijving:

NMI punten:

Verkadefabriek te Den Bosch, Boschdijkstraat 45, (5211 VD)www.verkadefabriek.nl; receptie 073-6818150

 

ALV van 12.00 tot 13.00 uur met broodjes

Jaarvergadering: ontvangst vanaf 13.00

Start programma 13:30

Borrel vanaf 17:00

 

Aanmelden per e-mail: info@nvvma.nl, o.v.v. naam + ALV

Voor het middagprogramma zijn 3 punten aangevraagd

 

*aanwezigheid Van der Steur onder voorbehoud

nieuwe wetsvoorstel Registermediator

Bijgaand treft u Wetsvoorstel registermediator 2013 aan (het Voorstel van wet van het lid Van der Steur tot het stellen van regels omtrent de registratie en de bevordering van de kwaliteit van mediators) wat recentelijk is gepubliceerd.

Wij willen als vereniging graag op korte termijn een inhoudelijke reactie geven op dit voorstel. Wij nodigen u daarom van harte uit om uw commentaar of reactie voor 1 juni a.s. aan ons toe te sturen.

Nieuwsbrief April 2013

VAN DE VOORZITTER:

Zeer gewaardeerde leden,
De afgelopen tijd is er weer heel wat gepasseerd dat we graag met u delen.
De ALV komt er aan, zij het op een nog nader te bepalen datum. We lichten dat graag toe in deze nieuwsbrief.
Daarnaast zijn er positieve ontwikkelingen in het tot stand brengen van een grotere samenwerking tussen mediatorsverenigingen (de federatie).
In het bestuur lopen alweer enkel maanden twee nieuwe enthousiaste leden mee die de komende ALV ter benoeming zullen worden voorgedragen.
De Website van de vereniging ondergaat een facelift.
Tot slot zijn we betrokken bij de organisatie van het Mediation Congres 2013 dat voor het eerst vanuit de federatief samenwerkende verenigingen wordt georganiseerd. Ook hierover leest u meer in deze nieuwsbrief.
Jacques de Waart

ALV 2013
Onze ALV: deze zou mede in het teken staan van het nieuwe wetsvoorstel mediation van Ard van der Steur in samenwerking met Fred Schonewille. Beiden zouden als spreker te gast zijn op onze ALV. De tekst van dat voorstel laat nog op zich wachten. In overleg met de sprekers wordt nu een nieuwe datum bepaald.

Zoals al afzonderlijk aan u is bericht, is de eerder genoemde datum van 19 april komen te vervallen. We hopen u spoedig de nieuwe datum te kunnen berichten.

FEDERATIE MEDIATORSVERENIGINGEN
Er zijn positieve ontwikkelingen in ons streven te komen tot een nauwere samenwerking tussen mediators-verenigingen. Voor zover de afgesproken vertrouwelijkheid dat mogelijk maakt, schetsen we die ontwikkelingen graag. Samenvattend:
– de oprichting van een federatie (NMI-initiatief) is weer een stap dichterbij;
– de NVVMA maakt daar deel vanuit als de leden dat op de ALV ondersteunen;
– de NVVMA bevordert daarnaast samenwerking van kleinere specialistische mediatorsverenigingen die de toelatingsdrempel van de federatie niet halen.

(FEDERATIEF) SAMENWERKENDE MEDIATORSVERENIGINGEN:
Eind vorig jaar heeft op initiatief van de NVVMA een aantal specialistische mediatorsverenigingen bij elkaar gezeten om te komen tot nauwere samenwerking ten behoeve van een grotere eenheid van mediation in Nederland. Dat overleg heeft geleid tot invulling van een vorm van samenwerking tussen een aantal specialistische verenigingen, zoals inmiddels vormgegeven in conceptstatuten. Voordat wij tot die samenwerking besluiten zullen uiteraard de leden worden geraadpleegd. Te verwachten is dat we dat in de komende ALV zullen kunnen doen.

De NVVMA heeft destijds dat initiatief genomen omdat de federatiepoging van de grotere verenigingen, (NVVMA met NMI, VFAS, NIP en NMV) vooralsnog niet leek verder te komen dan een informeel overleg. In het NVVMA-initiatief om dan met de kleinere specialistische verenigingen dan te komen tot een federatie, bleef overigens steeds de ruimte bestaan tot uitbreiding naar een breder verband. Het was en is de NVVMA er om te doen te komen tot een zo breed mogelijke federatie
Inmiddels – tot veler verrassing en wellicht mede als gevolg van ons 2e federatie-initiatief – blijkt bij het NMI-initiatief er nu toch ruimte om met elkaar tot daadwerkelijke oprichting van een federatie over te gaan. Als NVVMA werken we daar uiteraard constructief aan mee. Dat heeft voor ons ‘andere’ initiatief wat de NVVMA betreft de volgende consequenties:

 • Indien de grotere (NMI-initiatief) federatie nu daadwerkelijk tot stand komt, wekt het verwarring wanneer ook wij (NVVMA-initiatief) ons samenwerkingsverband federatie zouden noemen. Om die reden is het dan wenselijk de samenwerking van de kleine specialistische verenigingen anders te benoemen;
 • De kleine specialistische verenigingen nemen in mediationland een bijzondere positie in. Juist ook waar het straks de invulling van het kwaliteitssysteem betreft is het nog steeds van essentieel belang dat de kleine specialistische verenigingen nauw samenwerken om in het grotere geheel de ruimte te creëren/behouden voor de verschillende specialismen.
 • Het is nog even de vraag hoe slagvaardig en daadkrachtig de grotere federatie straks zal blijken te zijn. Ook om die reden blijft het van belang dat de kleine specialistische verenigingen nauw samenwerken, of dat nu is binnen de grotere federatie of los daarvan.
 • Kortom, ons eerdere initiatief blijft overeind om met de kleine specialistische verenigingen te komen tot een nauw samenwerkingsverband.

NMI-NMV- nieuwe vereniging
Zoals bij u inmiddels bekend zal zijn hebben NMV en NMI gezamenlijk besloten te komen tot een nieuwe vereniging waarin zowel de NMV zal opgaan, als waarin ook diegenen zullen kunnen worden opgenomen die wel bij NMI zijn aangesloten maar niet tevens lid zijn van een van de verenigingen. Onder andere maken van die groep deel uit de voormalig geregistreerden die niet de overstap hebben (kunnen of willen) maken naar het nieuwe register.
Het NMI heeft op 15 februari jl. de sectorale groepen van het NMI uitgenodigd. Een groot deel van die sectorale groepen heeft aangegeven als kleine specialistische vereniging de voorkeur te geven aan deelname in het voornoemde NVVMA-initiatief, in plaats van op te gaan in de hiervoor genoemde nieuwe vereniging.
Dat betekent dat we met de groep van het NVVMA-initiatief nu opnieuw zullen bezien wat de aard en omvang van de samenwerking van kleine specialistische verenigingen kan zijn.
Als uitgangspunten voor alle te maken keuzes geldt voor de NVVMA:

 • NVVMA volwaardig lid van de federatie NMI-initiatief;
 • nauwe samenwerking van beroeps- en branche-gerelateerde mediatorsverenigingen om dergelijk gespecialiseerde mediators onderscheidenlijk in het kwaliteitssysteem terug te kunnen vinden;
 • ook het geluid van de kleinere gespecialiseerde mediatorsverenigingen gehoord laten worden in de federatie van grotere mediatorsverenigingen.

Een vorm van samenwerking van de kleine specialistische verenigingen kan invulling krijgen naast en binnen de grotere federatie.
Zo snel als mogelijk zal de organisatiestructuur van de federatie (NMI-initiatief) aan de leden worden voorgelegd, naar verwachting zal dat zijn bij de eerstvolgende ALV .
Daarbij zal dan ook kunnen worden toegelicht hoe het mediators-register daar een plek in heeft en hoe de kwaliteit wordt bepaald en bewaakt.
Indien u naar aanleiding van het voorgaande vragen of inbreng heeft staan we daar graag voor open.

MEDIATION CONGRES 2013
Op 15 november 2013 vindt het Mediation Congres 2013 plaats in Utrecht. Uniek is dat dit congres niet meer een NMI-initiatief is maar wordt georganiseerd door de federatie partners. Door de vorming van de Federatie is NVVMA actief betrokken in de organisatie hiervan. De NVVMA zal twee sessies van het middagprogramma verzorgen. Wij vragen u uw agenda hiervoor al vrij te houden. Nader bericht over het congres volgt deze zomer.

NIEUWE WEBSITE
In de afgelopen maanden zijn wij, als bestuur van de NVVMA, tot de conclusie gekomen dat er meer rendement uit onze vereniging valt te halen.

Wij zijn van mening dat verbetering van de informatievoorziening aan de leden noodzakelijk is. Voor een actieve vereniging hebben wij uw hulp als lid hard nodig!

Wij zien zelf als onze belangrijkste aandachtsgebieden:

– een collegiaal overlegorgaan voor advocaat-mediators;
– extern advies- en overlegorgaan voor de politiek, de rechterlijke macht en de Nederlandse Orde van Advocaten;
– het informeren van onze leden over ontwikkelingen in ons vakgebied;
– het vergroten van de vindbaarheid van onze leden voor degenen die op zoek zijn naar een mediator.

De website van de NVVMA vervult daarbij een belangrijke rol en daarom wordt er op dit moment hard gewerkt aan een geheel nieuwe website met een update van de gegevens van de leden. Voor deze update bent u recentelijk benaderd. Tegelijkertijd met de update van onze website willen wij onze LinkedIn groep nieuw leven inblazen.

Wij roepen alle leden nogmaals op hieraan actief bij te dragen door het invullen van de vragen en het aanleveren van de gegevens. Per email bent u daarover benaderd!

Alvast veel dank voor die medewerking.

Het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Mediation Advocaten.

Jacques de Waart (voorzitter)
Caroline Kloppers (vice voorzitter)
Math Tonnaer (penningmeester)
Karel Claassen
Caroline van der Zwet (waarnemend secretaris)
Annet Draaijer