11 juni a.s. ALV en workshop

Geachte leden,

Woensdagmiddag 11 juni a.s. zal in (omgeving) Utrecht weer een ALV en workshop plaats vinden.

Wij hebben Mary Vermeulen (MfN registermediator, coach en loopbaanadviseur) bereid gevonden een workshop “Moeilijke mensen anders bekeken” te verzorgen.

In deze workshop worden praktische handvatten geboden om volgens het psychologische gedragsmodel “De Schilden van je innerlijke familie” effectiever te handelen in gesprekken met lastige mensen. Het model is zeer toegankelijk en geeft inzicht in eigen kwaliteiten en die van anderen. De leden van de innerlijke familie zijn: het meisje, het jongetje, de vrouw en de man. Deze personen staan voor verschillende clusters van kwaliteiten. In mediation is het model op verschillende manieren toepasbaar. Het leert je op een nieuwe manier naar jezelf en naar cliënten te kijken en zo het beste uit iedere situatie te halen. Vervolgens kun je leren hoe je iets aan de situatie kunt veranderen door gedrag van jezelf en dat van anderen beter te sturen.

Mary Vermeulen begeleidt teams en individuen bij relatiemanagement en conflicthantering. Daarbij werkt ze veel met het model “De schilden van je innerlijke familie”. Meer informatie over dit model is te vinden op de website www.innerlijkefamilie.nl. Voor meer informatie over Mary Vermeulen verwijzen wij je graag naar haar LinkedIn pagina: http://nl.linkedin.com/pub/mary-vermeulen/15/778/1b1.

Kortom, een praktische, interactieve en voor leden kosteloze workshop waarmee weer de nodige PE punten kunnen worden verdiend.

Het programma zal er als volgt uitzien:

13.00 uur– 14.00 uur:  ALV

14.00 uur- 17.00 uur:  Workshop “Moeilijke mensen anders bekeken”

Indeling workshop:

– Theoretische inleiding

– Verdieping in tweetallen

– Demonstratie van een toepassing in de praktijk

– Regiespel: een gerichte oefening in een mediationsetting

17.00 uur:  Borrel

Wil je absoluut verzekerd zijn van deelname aan de workshop, reply dan op deze e-mail en geef je naam door. Dan reserveren wij alvast jouw deelname.

Meer informatie over de exacte locatie volgt later.

Graag tot 11 juni!

Het bestuur van de NVVMA

Brief inzake de overdracht van de dienstverlening

Rotterdam 19 december 2013

Aan de NVVMA leden/ NMI registermediators

U heeft een brief ontvangen van het NMI bestuur en een mailbericht van de NMV en het NMI over de overdracht van de dienstverlening (het “Dienstenpakket”, zie onderaan*)
Daarover zijn nogal wat vragen gerezen bij de leden van onze vereniging. Ter verduidelijking het volgende.

Het Nederlands Mediation Instituut draagt per 1 januari het kwaliteitsstelsel over aan de Stichting Kwaliteit Mediators. Het bureau van het NMI wordt ondergebracht in de Diensten Stichting Mediation. Deze Diensten Stichting verleent onder andere diensten aan de Federatie, aan de Stichting Kwaliteit Mediators en aan Verenigingen van mediators.
De Dienstenstichting levert per 1 januari geen diensten meer aan individuele mediators.

Om deze diensten aan alle registermediators – ook de niet-verenigingsleden – te kunnen blijven leveren moesten deze dus bij een ander worden ondergebracht en dat is gebeurd bij de NMv als meest gerede partij. Het Dienstenpakket* wordt door het NMv geleverd op basis van een “aansluitovereenkomst”: het gaat dus niet om een lidmaatschap.

Het kan echter zijn, dat u geen gebruik wenst te maken van het gehele dienstenpakket maar wél het Tijdschrift Conflicthantering wil blijven ontvangen en uw profielpagina wilt handhaven. Daarover hebben wij de volgende afspraken gemaakt.

Het register van de Stichting Kwaliteit Mediators zal de mogelijkheid bieden een link aan te brengen bij uw gegevens in het register naar uw persoonlijke webomgeving of die van uw eigen vereniging. U kunt gebruik blijven maken van de profielpagina die nu wordt ‘verhuisd’ van de NMI site naar de NMV site, maar u kunt ook kiezen om uw profielpagina in eigen beheer dan wel bij onze vereniging in te richten en voort te zetten.

Begin volgend jaar zullen wij u hier nader over informeren.

Voor het overige kunt u het dienstenpakket beperken tot het abonnement op het tijdschrift Conflicthantering voor een bedrag van € 45 euro per jaar. Dat kan door een eenvoudig mailbericht aan

Samengevat:

 • Het gehele Dienstenpakket* van het NMI wordt vanaf 1 januari geleverd door de NMv, op basis van een aansluitovereenkomst. Dit betreft geen lidmaatschap.
 • U kunt aangeven dat u uw registergegevens wilt linken naar uw eigen webomgeving of naar uw vereniging. U krijgt daarover begin 2014 bericht.
 • Wenst u van het Dienstenpakket alleen het Tijdschrift Conflicthantering te blijven ontvangen, dan kunt u dat in een mail aangeven, zie de vorige alinea.

Voorzitter NVVMA                                Directeur Dienstenstichting

Caroline Kloppers                                 Daan de Snoo

 

 *: Het gehele Dienstenpakket omvat:

 • Het Tijdschrift Conflicthantering
 • De Nieuwsbrief (voortzetting huidige NMI-nieuwsbrief)
 • Toegang tot de besloten content op de website (voortzetting huidige NMI-website)
 • Deelname aan jaarlijks twee meetings in 3 plaatsen (Zwolle, Eindhoven, Utrecht) over landelijke aangelegenheden;
 • Uw huidige profiel pagina’s van de NMI site (tekst, foto toe te voegen aan basisgegevens op de website in de algemene database bij de functie; “zoek een mediator”), worden onderhouden bij de NMv;
 • Aanbiedingen met korting tot het volgen van cursussen (Permanente Educatie);
 • Korting op de toegang voor het jaarcongres
 • Gebruik van de helpdesk van het bureau van de Dienstenstichting

Door het Dienstenpakket af te nemen draagt u mede bij aan het in standhouden van de voorlichting en promotie van mediation in Nederland.

ALV en workshop 5 november 2013

De ALV en de aansluitende workshop van de NVVMA vonden ditmaal plaats op het Landgoed de Reehorst te Driebergen.

ALV

Tijdens de ALV wordt het federatie-initiatief toegelicht. Vanuit de leden wordt opgemerkt dat het “een complexe constructie” is. De voorzitter benadrukt dat de federatie in de praktijk uiteindelijk helderheid moet geven. De winst van de nieuwe constructie is in ieder geval wel dat er sprake zal zijn van directe belangenbehartiging van de mediators door de federatie. Vervolgens wordt het voorstel tot oprichting van de drie stichtingen in het kader van de federatie voorgelegd aan de leden en met algemene stemmen aangenomen.

Tijdens de ALV wordt een oproep gedaan aan de leden van de NVVMA om zich kandidaat te stellen voor posities in het bestuur van een van de drie federatiestichtingen!

Ook de stand van zaken inzake het nieuwe wetsvoorstel mediation komt aan bod. Op 18 oktober jl. heeft de commissie wetgeving (leden en de Voorzitter van onze vereniging) gesproken met Ard van der Steur. Er zijn door Van der Steur toezeggingen gedaan ten aanzien van een aantal kritische opmerkingen afkomstig van de commissie wetgeving. Het is nu wachten op het advies van de Raad van State.

WORKSHOP

Aansluitend aan de ALV vindt de workshop “het nieuwe wetsvoorstel mediation, kans of bedreiging” plaats. Moderator Christ’l Dullaert plaatst de discussie in een breder verband door in te gaan op het nut van vooruit kijken. De toehoorders worden geprikkeld om na te denken over hoe je je als advocaat-mediator kunt onderscheiden op de markt en hoe mogelijke bedreiging/ontwrichting kan worden omgebogen tot kans. Jan Loorbach (oud algemeen-deken) legt de toehoorders een 5-tal prikkelende stellingen voor waaronder de stelling: “hoe beter de advocaten onderhandelen, hoe minder werk voor de mediator”. De stellingen geven veel stof tot nadenken en discussie.

De middag wordt afgesloten met een gezellig borrel met de bijbehorende borrelhappen. Het bestuur en onze leden kunnen terugkijken op een inspirerende, leerzame en gezellige middag.

U bent er de volgende keer (datum volgende ALV en workshop is inmiddels bekend: 12 juni 2014) toch ook (weer) bij?!

PE punten voor deelnemers aan de workshop op 5 november

Inmiddels zijn er via het CVC 3 NMI PE punten toegekend voor deelname aan onze workshop op 5 november jl.

Indien u heeft deelgenomen kunt u dit aangeven op het besloten deel van de NMI site:

https://www.nmi-mediation.nl/voor_de_nmi_registermediator/mijn_pe_gegevens/pe_punten_1a_en_2_online_opgeven.php;

In uw jaarlijkse puntenopgave voor de NOVA kunt u deze punten als vaardigheidspunten opgeven.

NVVMA oproep aan de leden voor bemensing bestuur/raad van toezicht

Beste leden, 
 
Zoals op de ALV van 5 november jl. besproken is de bemensing van de besturen resp raad van toezicht van de drie stichtingen in de Federatie op dit moment onderwerp op de agenda van het federatief overleg.
 
Het bestuur van de Stichting Federatie Mediators Verenigingen wordt gevormd door de voorzitters van de verschillende verenigingen. Deze voorzitters hebben, uit praktische overwegingen,  gekozen voor een interim voorzitter voor de duur van één jaar en dat jaar te gebruiken om met elkaar te komen tot een profielschets van de beoogd voorzitter alsmdede een procedure tot verkiezing/benoeming van die voorzitter.
 
Er zijn de navolgende vacatures:
– Bestuursleden voor de Stichting Kwaliteit Mediators;
– Leden voor de Raad van Toezicht van de Stichting Dienstverlening Mediation.
 
Als NVVMA dragen we ook in dit kader graag ons steentje bij door kandidaten voor te stellen die door/via onze leden voorgedragen en gewaardeerd worden. Graag ontvangen we dan ook  uw suggesties, bij voorkeur binnen een week na heden, via het mailadres info@milestoneadvocaten.com. Het navolgende moge u enig kader bieden bij het vormen van gedachten.
 
Het bestuur van de Stichting Kwaliteit Mediators bestaat uit vijf personen ( incl. de voorzitter) en wordt bij oprichtingsactie voor de eerste maal benoemd.

Het bestuur van de kwaliteitsstichting is verantwoordelijk voor de uitvoering van het kwaliteitsstelsel. Het federatiebestuur bepaald het kwaliteitsbeleid en de kaders. Natuurlijk zal het bestuur van SKM beleidsvoorstellen kunnen doen voor het kwaliteitsstelsel.

Inhoudelijk gaat het om uitvoering van het registerbeheer (in en uitschrijving), PE stelsel volgens reglement PE, de erkenning en accreditatie (volgens protocol)  van opleidingen PE en basisopleidingen, uitvoering van het review systeem. Het lijkt daarom dienstig bestuurders te benoemen die op die terreinen thuis zijn.

De volgende competenties kunnen dienen voor de selectie van kandidaten:

– goede bekendheid met mediation, bij voorkeur ook met de inhoudelijke kant van mediation en met de kwaliteitsbevordering en borging van mediation
– bestuurlijke vaardigheden en ervaring
– integriteit, onafhankelijkheid en analytisch vermogen 
– universitair/hbo werk en denkniveau

De leden van de Raad van Toezicht van de Stichting Dienstverlening Mediation
De Raad van Toezicht kent drie leden, waaronder de voorzitter. Het gaat om max. vier vergaderingen per jaar.
De Raad heeft de verantwoordelijkheid toezicht te houden op de doelrealisatie van de dienstenstichting. Daartoe houdt de raad toezicht op:
• de maatschappelijke effecten of het maatschappelijke resultaat van de stichting of vereniging
• de realisatie van het doel van de dienstenstichting
• de daartoe gestelde doelen van beleid en strategie
• het beleid en beheer van het bestuur met de bijbehorende resultaten en prestaties en risico’s
• het naleven van wet- en regelgeving
• het voldoen aan de eisen van de financiële verslaggeving
• de interne controle en risicobeheersing
• de te leveren kwaliteit en kwantiteit van producten en diensten
• de doelmatigheid en efficiency
• de integriteit

Gezien de taakstelling zou de samenstelling van de raad in ieder geval vragen om een financieel deskundig lid en een lid met kennis van organisatievraagstukken en gevoel voor de commerciële aspecten.

Notitie over op te richten federatie (alleen voor leden)

Beste leden,

Op 16 oktober 2013 heeft een inhoudelijk overleg plaatsgevonden tussen de voorzitter van de commissie wetgeving van de federatie i.o. (John Bosnak), zijn rechterhand Jacques de Waart, de voorzitters van de verenigingen die deel uitmaken van de federatie i.o., waaronder de NVVMA, en Ard van der Steur en Fred Schonewille.

Bijgesloten notitie van de hand van John Bosnak is leidraad geweest bij dit overleg. Het is een zinvol overleg gebleken, waarin ten aanzien van een aantal onderdelen (waaronder  de juridisering) is vastgesteld dat de intentie van betrokkenen dezelfde is.

Ten aanzien van het toezicht blijft er evenwel sprake van een verschil van inzicht. In klein verband zullen betrokkenen met elkaar verder spreken over een voor de betrokkenen acceptabele vertaalslag van de door hen gedeelde intenties.

De notitie van John Bosnak zal besproken worden tijdens de ALV op 5 november as.

Caroline Kloppers

Voorzitter

Nota van het bestuur van de Stichting Federatie Mediatorsverenigingen i.o

Bijlagen bij Nota van het bestuur van de Stichting Federatie Mediatorsverenigingen i.o

Stem nu op uw favoriete kandidaat voor de MediationAward 2013

Stem nu op uw favoriete kandidaat voor de MediationAward 2013

 Een deskundige jury, bestaande uit vertegenwoordigers van verschillende mediatorsverenigingen, heeft uit alle ingezonden nominaties vijf kandidaten geselecteerd die kans maken om de MediationAward 2013 te winnen.

Grensverleggend

De MediationAward 2013 wordt tijdens het Mediationcongres op 15 november aanstaande in het Media Plaza in Utrecht uitgereikt aan de meest grensverleggende mediator. Dat kan een persoon of een organisatie zijn die in 2013 een bijzondere bijdrage geleverd heeft aan mediation, de uitoefening of de promotie ervan, en hierdoor grenzen heeft verlegd. Ook valt te denken aan de bevordering van interdisciplinaire samenwerking binnen de Federatie of letterlijk de samenwerking over grenzen heen.

Kandidaten

Wie de vijf geselecteerde kandidaten voor de award zijn, ziet u op de website van het Mediationcongres (http://www.mediationcongres.nl/content/mediationaward-2013-0). Slechts drie van deze kandidaten gaan door naar de finale op 15 november in Utrecht. Daar presenteren zij zich in de vorm van een promotiefilmpje en een kort interview aan het aanwezige publiek, dat uiteindelijk bepaalt wie de prijs die dag in ontvangst mag nemen.

Stemmen

U kunt bepalen wie de finalisten zijn. Stem daarom nu op uw favoriete kandidaat! Dat kan tot 30 oktober aanstaande via de website (http://www.mediationcongres.nl/content/mediationaward-2013-0) van het Mediationcongres 2013.

 

Onderwerp: bijeenkomst wetsvoorstel mediation op 10 oktober

De Federatie van Nederlandse Mediatorsverenigingen i.o. praat op 16 oktober aanstaande met Tweede Kamerlid Ard van de Steur (VVD) over het bij de Tweede Kamer ingediende en aan de Raad van State voorgelegde wetsvoorstel mediation. Bij dit ingediende wetsvoorstel is in ruime mate rekening gehouden met de adviezen van de Federatie.

Bijeenkomst op 10 oktober

Op donderdag 10 oktober a.s. presenteert John Bosnak, voorzitter van de commissie wetgeving, de aanpassingen in de wettekst met de reactie van de Federatie. Wij nodigen u van harte uit om bij deze presentatie aanwezig te zijn. Uiteraard is er ook gelegenheid voor reacties uit de zaal.

Hoe laat en waar?

De bijeenkomst op 10 oktober vindt plaats van 14.00 tot 16.00 uur in zalencomplex Engels in Rotterdam, naast Rotterdam CS.

Aanmelden

Wilt u zich aanmelden voor de bijeenkomst? Stuur dan een e-mail naar meeting@nmi-mediation.nl onder vermelding van ‘Bijeenkomst wetsvoorstel mediation 10 oktober’. We hebben beperkt plaats, dus vol is vol.

Met vriendelijke groet,

Federatie van Nederlandse Mediatorsverenigingen i.o.