Business Collaboration

De Commissie Business Collaboration zoekt in het kader van een pilot samenwerking met enthousiaste advocaten die bereid zijn om volgens de methode van business collaboration cases in te brengen en te begeleiden. De bedoeling van de commissie is deze advocaten ‘collaborate light’ te trainen en aan de hand van door hen in te brengen (bijvoorbeeld oude en vastgelopen) cases aan de slag te gaan.

Het bestuur van de NVVMA brengt ook deze vorm van ADR graag onder de aandacht van haar leden en andere belangstellenden en verwijst belangstellenden naar onderstaande, meer uitgebreide, informatie van de Commissie.

Lees meer

Berichtgeving vanuit de Mfn

Op 12 mei jl. spraken Dianne Kroezen, Danny Pront en Maarten de Haas namens de Mediatorsfederatie Nederland met twee leden van de Commissie onderzoek Rechtsbijstand (Commissie Wolfsen), te weten mr. Erik van Emster (ex voorzitter Raad voor de Rechtspraak en Tuchtcollege Mediators) en prof.mr. Henk Kummeling, hoogleraar staatsrecht Utrecht. De commissie spreekt met veel mensen om een beeld te krijgen van (de oorzaken van) de ontwikkeling van de toename van de gefinancierde rechtshulp, van ondoelmatigheden en alternatieven. Het was een open en informele gedachtewisseling waarin ook voor mediation essentiële zaken aan de orde komen. De Commissie ziet zich uitdrukkelijk niet als een bezuinigingscommissie.

Aan de orde kwamen:

– Toename van de toevoegingen in m.n. familierecht en strafrecht. Mogelijke oorzaken in het familierecht: regelgeving, herziening alimentatie, verrekening ‘rugzak’ kinderen, aandacht voor positie kinderen.

–  Belemmeringen voor mediation c.q. onjuiste prikkels om te procederen. Te weinig tijd en aandacht bij juridisch loket voor verwijzing naar mediation. Nog beperkte vergoeding van mediation door rechtsbijstandsverzekering (al is de ontwikkeling wel ingezet).

– Advocaten die (nog) geen geregistreerd mediator zijn vragen toevoeging voor een gezamenlijk verzoek tot echtscheiding als advocaat i.p.v. als mediator, omdat dat als mediator nog niet kan. Dit is in strijd met de gedragsregel voor gespecialiseerde advocaten (o.a. vFas), die zegt dat dit als mediator moet gebeuren. Standpunt MfN: mediation moet de norm zijn bij een gezamenlijk verzoek.

– Weerstand tegen mediation bij sommige overheidsinstellingen.

–  Nog geen mediationtoevoeging in strafzaken.

–  Veel verborgen, vaak praktische belemmeringen voor (verwijzing naar) mediation doordat alle werkprocessen en systemen gebouwd zijn op het procesmodel.

– Mogelijkheden voor mediation: alle terreinen. Familie en arbeid, maar ook andere civiele geschillen, huurrecht, bestuursrecht, strafrecht.

– Aandacht voor praktisch onneembare drempels voor vergoeding voor mediation als bewerkelijke zaak.

 

In gesprek met de MfN over de voortgang van mediationwetgeving: 24 juni 2015

Mediatorsfederatie Nederland ontving bericht dat de minister van justitie en veiligheid de wetsvoorstellen voor mediationwetgeving zal overnemen en voortzetten. De minister vraagt nu opnieuw advies aan de Raad van State. Het federatiebestuur is op 29 juni uitgenodigd voor een consultatie over de voortgang en de voorgestelde wijzigingen na amendementen uit de kamerbehandeling.

Het laatste bericht van het kamerlid Van der Steur was, dat hij verschillende voorstellen uit de amendementen die tijdens de kamerbehandeling waren ingediend, wilde overnemen. De wijzigingen, die ook door MfN waren bepleit, betekenen onder meer dat de omschrijving van de civiele zaken waarvoor mediation van toepassing uit de wet verdwijnt, evenals de ‘vliegureneis’ die in een AMVB zal worden geregeld. Verder zou het tuchtrecht worden vereenvoudigd. MfN heeft echter nog geen schriftelijke informatie over de eventuele wijzigingen ontvangen. Wij hopen daar wel vóór 24 juni meer inzicht in te hebben.

Graag nodigt het federatiebestuur u uit om voorafgaand aan de consultatie met ons te spreken over de wetsvoorstellen. Daartoe is gelegenheid op:

24 juni van 15.30 tot 17.00 ( inloop vanaf 15.00 met koffie en thee) in de tuinzaal van Antropia, Cultuur- en Congrescentrum
Hoofdstraat 8
3972 LA Driebergen

U kunt zich opgeven met behulp van het formulier op de website van de federatie www.mediatorsfederatienederland.nl

Symposium Beïnvloeding, vrijdag 6 maart 2015 NIP-huis

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor het bijwonen van het

Symposium Beïnvloeding Vrijdag 6 maart 2015 NIP-huis, Nieuwekade 1, Utrecht

Voor aanmelding klik hier

PROGRAMMA

9.30 uur                             Ontvangst, registratie met koffie/thee

10.00 uur – 10.10 uur        Welkom door dagvoorzitter Danny Pront, Voorzitter Bestuur Sectie Mediation NIP

10.10 uur – 11.00 uur        Impressies over invloedssferen rond mediation. Keynote lezing door Machteld Pel

11.00 uur – 11.50 uur        ‘Geheugenmythes’ in de rechtszaal. Keynote lezing door Henry Otgaar

11.50 uur – 12.00 uur        Pauze – koffie/ thee, snack

12.00 uur – 13.15 uur        Kraak de culturele code bij conflicten.

Workshop door Ali al Hadaui

 

13.15 uur – 14.15 uur        Lunch

14.15 uur – 15.30 uur        Hoe de bril van hechting onze kijk en keuzes beïnvloedt en kleurt Workshop door Rika Ponnet

15.30 uur – 15.55 uur        Pauze – koffie/ thee, snacks

15.55 uur – 16.45 uur        Macht en manipulatie    Keynote lezing door Joep Schrijvers

16.45 uur – 16.55 uur        Afronding door dagvoorzitter

Gelegenheid tot vragen stellen

16.55 uur – 17.05 uur         Afsluiten en dank door Danny Pront

17.05 uur – 18.00 uur         Borrel, hapjes, drankjes en gelegenheid tot ontmoetingen

Lees meer informatie over de lezingen en workshops

 

Klik hier voor de website en inschrijving

 

 

 

 

 

 

 

 

Accreditatie: Wordt aangevraagd voor Psycholoog Mediator NIP, VMSN, vFAS, MfN

Mondelinge behandeling amendementen wetsvoorstellen mediation Van der Steur

Beste leden van de NVVMA,

Op 24 december jl. heeft Schouw van D66 een aantal amendementen ingediend op de wetsvoorstellen mediation van Van der Steur. Op 8 januari jl heeft Van Nispen (SP) een aantal amendementen ingediend. Ik verwijs naar http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/amendementen.

Op 14 januari a.s. zal, zoals het er nu naar uitziet, een mondelinge behandeling plaats hebben.

Binnen MfN verband spreken we op dit moment over de amendementen en een reactie daarop. Inzet is om, met erkenning van ieders eigenheid, een gedeelde stem te laten horen. Uw input daarbij is van harte welkom!