Beste leden,

Op dinsdagmiddag 10 oktober a.s. van 14.00 – 17.00 uur zal er in Utrecht bij Brasserie & Restaurant De Rechtbank weer een lezing door de NVVMA worden georganiseerd. Deze keer betreft het de lezing “Mediation als inspiratie voor de jurist, in het bijzonder de advocaat, van de toekomst” die zal worden gegeven door mr. Dick Allewijn, MfN-registermediator, trainer, en bekleder van de bijzondere leerstoel Mediation aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Van juristen wordt in toenemende mate een moderne rol als pro-actieve probleemoplosser verwacht, waarbij niet alleen juridische kennis en vaardigheden, maar ook andere competenties en creativiteit noodzakelijk zijn. Denk aan de advocaat als mediator, de maatschappelijke effectieve rechter, de rechter als regierechter, conflictoplosser en verwijzer, de advocaat als conflictanalist, procesbegeleider en onderhandelaar, en de responsieve en oplossingsgerichte gemeenteambtenaar.

Gelet op deze nieuwe eisen die aan juristen gesteld worden, is de faculteit der Rechtsgeleerdheid van de VU in september 2016 de nieuwe afstudeerrichting Conflicthantering, Rechtspraak en Mediation (CRM) gestart en biedt hiermee een volledig masterprogramma rond dit actuele en belangrijke thema aan. In het kader van deze opleiding werd onder andere de eerste leerstoel Mediation in Nederland ingesteld en is mr. Dick Allewijn aangesteld als eerste bijzonder hoogleraar Mediation in Nederland.

Wat heeft (de gedachte achter) mediation bij te dragen aan de ontwikkeling van de jurist, in het bijzonder de advocaat, van de toekomst? En wat moet de al werkzame advocaat-mediator daarvan weten? Mr. Allewijn zal mede vanuit zijn positie als nieuwe bijzonder hoogleraar Mediation zijn gedachten en visie over deze vragen geven.

Punten en kosten
Het bijwonen van de lezing levert u 3 PE- of 3 PO-punten (PO naar eigen beoordeling) op. De kosten bedragen EUR 150,- voor leden en EUR 200,- voor niet-leden. U kunt als lid een introducé meenemen; voor een introducé geldt ook EUR 150,-.

Programma
Het programma is als volgt:
13.30 – 14.00 uur: Inloop met koffie/thee
14.00 – 17.00 uur: lezing mr. Dick Allewijn “Mediation als inspiratie voor de jurist, in het bijzonder de advocaat, van de toekomst”
17.00 – 18.00 uur: Borrel

Locatie
Wat locatie betreft is dit keer gekozen voor het Brasserie De Rechtbank in Utrecht.
http://www.derechtbank.com/

Aanmelden
Aanmelden kan door een e-mail te sturen aan secretariaat@nvvma.nl.
Een introducé is van harte welkom. Graag bij de aanmelding vermelden of u een introducé meeneemt.

Uitnodiging ALV en lezing 20 juni a.s.

Geachte leden,

Op dinsdagmiddag 20 juni a.s. vindt er weer een ALV plaats met aansluitend een interessante lezing!

De lezing heeft als onderwerp “het managen van conflicten” en zal worden gegeven door George Smits, trainer, coach en mediator bij Resetpartner. George doceert onder andere ondernemingsrechtelijke geschillenoplossing aan de Universiteit van Tilburg en begeleidt daarnaast ingewikkelde trajecten bij het Openbaar Ministerie en de Rechterlijke Macht.

Inhoud lezing

Tijdens de lezing wordt ingegaan op het herkennen van weerstand en het wegnemen van weerstand bij conflicten en het toepassen van emotiemanagement bij heftige emoties.

De deelnemer krijgt zicht op de relatie tussen angst en boosheid, onmacht en macht en hoe deze macht/onmacht te doorbreken.

Na afloop van deze lezing heeft de deelnemer:

– zicht op het herkennen en wegnemen van weerstand;

– zicht op emoties die horen bij macht;

– kennis van de dynamiek bij macht/onmacht;

– weet hij/zij deze patronen te doorbreken.

De lezing zal volgens George Smits “praktisch en leerzaam zijn, waarbij humor en veiligheid centraal staan”.

Kosten

Deelname aan de lezing is gratis. Wij nodigen u van harte uit om een introducé, een advocaat of advocaat-mediator die nog niet lid is van onze vereniging, mee te nemen naar de lezing. Ook daar zijn geen kosten aan verbonden.

In geval van een no show zonder afmelding op uiterlijk 10 juni a.s. brengen wij een vergoeding van €100,- per persoon in rekening.

Punten

Het bijwonen van de lezing levert u 3 PE en 3 PO punten (PO naar eigen beoordeling) op.

Programma

Het programma is als volgt:

12.30 – 13.30 uur:    ALV (de stukken voor de ALV worden volgende week toegezonden)

13.30 – 14.00 uur:    Inloop met koffie/thee

14.00 – 17.00 uur:    Plenaire lezing George Smits

17.00 – 18.00 uur:    Borrel

Locatie

Wat locatie betreft is dit keer gekozen voor het Beauforthuis te Zeist (http://www.beauforthuis.nl/)

Aanmelden

Aanmelden kan door een e-mail te sturen aan info@milestoneadvocaten.com. U kunt zich inschrijven voor de lezing en voor de ALV die voorafgaand aan de workshop plaatsvindt. Uw introducé is van harte welkom om na de ALV aan te schuiven. Gelieve bij de aanmelding te vermelden of u een introducé meeneemt en de naam van de introducé.

Schrijft u zich snel in want het aantal plaatsen is beperkt!

Wij zien uit naar uw komst!

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van de NVVMA

 

Verslag workshop 7 februari jl.

Op dinsdagmiddag 7 februari jl. is er door onze vereniging weer een workshop in de Rechtbank te Utrecht georganiseerd. Deze keer betrof het de workshop “Mediation met moeilijke mensen, al dan niet met persoonlijkheidsstoornissen”, gegeven door Rembrandt Zuijderhoudt.

De workshop diende als korte ‘slipcursus’ in de omgang met wat wij doorgaans ‘moeilijke’ mensen vinden. Gedurende een aantal uren vertelde Rembrandt (o.a. psychiater/psychotherapeut) met veel passie en met de nodige humoristische voorbeelden uit zijn praktijk over de karakteristieken van enkele persoonlijkheidsstoornissen. Over ‘gewone’ mensen die zich in een conflict wonderlijk gedragen en over wat wij als mediators dan juist wél of níet zouden moeten of kunnen doen. De voorbeelden en dilemma’s waren zeer herkenbaar voor de toehoorders. Iedereen luisterde aandachtig naar deze vlotte en enthousiaste spreker. De workshop bleek heel leerzaam en werd, zo bleek uit de evaluaties achteraf, bijzonder hoog gewaardeerd door de deelnemers.

Aansluitend was er als vanouds natuurlijk weer een gezellige borrel. Al met al weer een geslaagde middag. We kijken uit naar de volgende workshop!

Mediation in de (pre)insolventiepraktijk

Bij enkele rechtbanken draait een pilot mediation in de (pre)insolventiepraktijk. Het gaat nu om de rechtbanken Amsterdam, Rotterdam en Midden-Nederland. Op diverse andere rechtbanken wordt er gesproken over de mogelijkheden een dergelijke pilot te starten. Bestuursleden van de NVVMA hebben in dat verband contact met verschillende mediationbureaus om deze loot aan de mediationstam onder de aandacht te brengen en te houden. Uit deze afstemming volgt dat de rechtbanken grote voorkeur hebben voor mediators met ervaring in de insolventiepraktijk. Teneinde te inventariseren welke leden van de NVVMA de ambitie hebben in de (pre)insolventiepraktijk te mediaten en tevens aantoonbare ervaring hebben in de insolventiepraktijk, verzoekt het bestuur die leden een berichtje te sturen aan het bestuur (via: info@milestoneadvocaten.com), zodat wij in voorkomende gevallen voor informatieverschaffing aan de mediationbureaus kunnen zorgdragen.

Graag brengen we in dat verband ook onder uw aandacht de (site van) de Stichting Insolventie Mediation (SIM): een stichting die tot doel heeft geschiloplossing in (pre) insolventie situaties en bij insolventies door mediation te bevorderen. Op deze site staan tal van voorbeelden beschreven waar mediation zijn meerwaarde in de insolventiepraktijk heeft bewezen!

Reactie MfN op conceptwetsvoorstel Wet bevordering mediation

Op 28 september jongstleden heeft het bestuur van de Mediatorsfederatie Nederland (MfN) een reactie ingediend op het wetsontwerp Wet bevordering mediation. De aanbiedingsbrief en bijlagen kunt u hieronder downloaden:

Wij danken ook onze leden voor de input die zij hebben geleverd. Mede dankzij hen is deze reactie tot stand gekomen.

feedback gevraagd op de MfN-modelmediationovereenkomst, het MfN reglement en de MfN gedragsregels

Beste leden van de NVVMA,

De MfN regelgeving wordt deze zomer en dit najaar geëvalueerd. Uiteraard kunnen ook wij als vereniging onze op- en aanmerkingen meegeven, zodat de werkgroep die feedback kan betrekken bij haar werkzaamheden. Onze voorzitter, Caroline Kloppers, maakt deel uit van deze werkgroep.

Graag ontvangen wij jullie eventuele feedback op de MfN-modelmediationovereenkomst, het MfN reglement en de MfN gedragsregels: waar loop je tegenaan, wat zou anders kunnen, wat zou wellicht zelfs anders moeten, het is prima zo etc. Het zou prettig zijn wanneer je je eventuele opmerkingen voorziet van een motivatie.

De meest praktische weg om je input te leveren, en het meest praktische forum voor eventuele discussie over dit thema, is binnen de besloten LinkedIn groep van de NVVMA. Mocht je nog geen deel uitmaken van die groep, omdat je bijvoorbeeld nog niet wist dat deze bestond, dan nodigen we je graag uit je aan te melden bij de groepsbeheerder.

 Bij voorbaat dank voor ieders input. Tot op LinkedIn!

 Hartelijke groeten,

 Caroline Kloppers

Voorzitter NVVMA

 

verslag 20 jarig bestaan NVVMA

Op 21 juni 2016 vierde de NVVMA haar 20 jarig bestaan in het Beauforthuis te Zeist.

Tijdens het symposium sprak Maurits Barendrecht (voormalig advocaat De Brauw en hoogleraar privaatrecht Universiteit Tilburg) over: “neutrale advocatuur en zakelijke mediation: wat is nodig voor een doorbraak?”

De bijdrage prikkelde de deelnemers in de zaal, zodat er een levendige discussie op gang kwam over onder meer de bestaande regelgeving, de rol van de advocaat en de mediator, de (on)mogelijkheden voor de Nederlandse Orde van Advocaten en de MfN en de mogelijke krachtenbundeling van betrokken verenigingen.

Na de pauze en een sprankelende quiz werd de discussie voortgezet met de panelleden Aai Schaberg (Algemene Raad NOvA), Maarten de Haas (voorzitter MfN), Corinne de Jong (Commissie mediation NOvA), Eva Schutte (ZAM) en de deelnemers van het sypmosium.

De dag werd afgesloten met een borrel en walking diner, waarbij er ruimte was om na te praten en elkaar te ontmoeten: Een cruciaal onderdeel van de bijeenkomsten van de NVVMA.

Hier vindt u enkele foto’s van de middag.

Deze slideshow heeft JavaScript nodig.

 

De NVVMA dankt alle betrokkenen voor ieders komst en bijdrage aan dit mooie verjaardagsfeest! “

Uitnodiging workshop NVVMA 31 maart 2015

Geachte leden/advocaat-mediators/advocaten,

Op dinsdagmiddag 31 maart a.s. van 14.00 – 17.00 uur zal er in Utrecht bij Brasserie & Restaurant De Rechtbank weer een workshop door de NVVMA worden georganiseerd. Deze keer betreft het de workshop “halsstarrige standpunten voorbij”.

Onder het motto ‘weerstand is informatie over een behoefte’ biedt deze workshop concrete vaardigheden om effectief om te gaan met halsstarrige standpunten. Het laat zien wat de waarde is van doorgraven tot de kern ook – of juist – in zakelijke geschillen. De vaardigheden bieden tevens een manier om aan de slag te gaan met emoties anders dan: “Ik zie dat u boos bent.”

De workshop zal worden gegeven door Jacques de Waart (advocaat-mediator te Amersfoort en voormalig voorzitter NVVMA). Voor meer informatie zie www.de-waart.nl of linkedIn.

Deelname aan de workshop tegen een geringe vergoeding (€150,00,- voor leden en €225,00 voor niet-leden) levert u 3 PE en 3 PO punten op.

Aansluitend wordt er van 17.00 – 18.00 uur natuurlijk weer een gezellige borrel gehouden.

Hier treft u het programma NVVMA workshop 31 maart 2015 aan. Door beantwoording van deze e-mail kunt u zich inschrijven voor de workshop en/of het aansluitende diner.

Schrijft u zich snel in, aangezien het aantal plaatsen beperkt is. Wij zien uit naar uw komst!

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van de NVVMA.

MfN congres

Op donderdag 26 november as. is NVvMA, als lid van de Mediators Federatie Nederland medeorganisator van het jaarlijkse MFN Congres, dat dit jaar plaats vindt in ’t Spant te Bussum. Het is een van de hoogtepunten van het jaar in ons verenigingsprogramma. Het bestuur hoopt dan ook van harte u bij de NVvMA-stand op het mediationplein te ontmoeten.

De NVvMA organiseert de volgende workshops tijdens het middagprogramma:

* Wet werk en zekerheid: nieuw ontslagrecht, wat nu? – Caroline van der Zwet, Advocaat en mediator Milestone Advocaten (bestuurslid van de NVvMA) (workshop 1.4)

* Juristen op zoek naar verduurzaming: cultuurverandering in commerciële context  – Caroline Kloppers en Susanne de Neeve, beiden advocaat en mediator en bestuurslid NVvMA (workshop 2.9)

en voor onze collega-mediators/ niet-leden:

* Juridische aspecten van mediations: kennismaking voor de niet-jurist – Aai Schaberg, Advocaat en mediator Schaberg Advocatuur & Mediation (bestuurslid van de NVvMA) (workshop 2.4)

Meer informatie en mogelijkheid tot inschrijving vindt u op:

http://mediatorsfederatienederland.nl/mediationcongres/mediationcongres-2015/programma-mediationcongres/

 

 

 

26 november MfN congres te Bussum met o.a. drie workshops gegeven door bestuursleden van onze vereniging

Op donderdag 26 november as. is NVvMA, als lid van de Mediators Federatie Nederland medeorganisator van het jaarlijkse MFN Congres, dat dit jaar plaats vindt in ’t Spant te Bussum. Het is een van de hoogtepunten van het jaar in ons verenigingsprogramma. Het bestuur hoopt dan ook van harte u bij de NVvMA-stand op het mediationplein te ontmoeten.

 De NVvMA organiseert de volgende workshops tijdens het middagprogramma:

 

* Wet werk en zekerheid: nieuw ontslagrecht, wat nu? – Caroline van der Zwet, Advocaat en mediator Milestone Advocaten (bestuurslid van de NVvMA) (workshop 1.4)

 

* Juristen op zoek naar verduurzaming: cultuurverandering in commerciële context  – Caroline Kloppers en Susanne de Neeve, beiden advocaat en mediator en bestuurslid NVvMA (workshop 2.9)

 

en voor onze collega-mediators/ niet-leden:

 

* Juridische aspecten van mediations: kennismaking voor de niet-jurist – Aai Schaberg, Advocaat en mediator Schaberg Advocatuur & Mediation (bestuurslid van de NVvMA) (workshop 2.4)

 

Meer informatie en mogelijkheid tot inschrijving vindt u op:

http://mediatorsfederatienederland.nl/mediationcongres/mediationcongres-2015/programma-mediationcongres/