Business Collaboration

De Commissie Business Collaboration zoekt in het kader van een pilot samenwerking met enthousiaste advocaten die bereid zijn om volgens de methode van business collaboration cases in te brengen en te begeleiden. De bedoeling van de commissie is deze advocaten ‘collaborate light’ te trainen en aan de hand van door hen in te brengen (bijvoorbeeld oude en vastgelopen) cases aan de slag te gaan.

Het bestuur van de NVVMA brengt ook deze vorm van ADR graag onder de aandacht van haar leden en andere belangstellenden en verwijst belangstellenden naar onderstaande, meer uitgebreide, informatie van de Commissie.

Oproep voor mediator-advocaten.

Tot voor kort was Collaborate Practice in Nederland vooral gericht op collaborative divorce, de zgn. overlegscheiding. Nu is het overlegmodel ook beschikbaar voor de zakelijke markt: bedrijven en organisaties, zowel profit als non-profit. Te denken valt dan bijvoorbeeld aan ondernemingsrecht kwesties, kwesties gerelateerd aan arbeidsrecht, boardroomissues en discussies over nalatenschappen.

De term zakelijk e markt wordt gebruikt om aan te geven dat het niet gaat om echtscheidings gerelateerde onderwerpen.

De Vereniging van Collaborate Professionals (VvCP) heeft besloten ook de zakelijke markt deze werkwijze van het overlegmodel aan te bieden. Afgelopen november is de eerste training voor professionals geweest. Daarnaast is een commissie opgericht  die zich bezighoudt met het in kaart brengen en ontwikkelen van de markt.

Een van de eerste bevindingen was dat er weinig collaborate geschoolde advocaat-leden zijn met een andere, dan echtscheidings achtergrond. Vandaar een korte toelichting en een oproep aan advocaat-mediators om met ons in gesprek te gaan.

Wat is Collaborate Practice?

De collaborate benadering is een nieuwe vorm van conflicthantering, naast de traditionele procedure bij de rechtbank en mediation. Het lijkt op multidisciplinaire mediation.

Cliënten komen met een zakelijk geschil, bv.  het opheffen van een gezamenlijk bedrijf, bij de advocaat. Een jarenlange samenwerking verloopt stroef en men wil apart verder.

De advocaat legt de verschillende werkwijzes uit en stelt  voor om het op ‘collaborate-wijze’ te benaderen. Hiervoor is nodig dat de andere eigenaar ook een ‘collaborate’ advocaat heeft.  Indien gewenst kan de advocaat iemand voordragen of verwijzen naar de VvCP-website waarop collaborate geschoolde professionals staan vermeld.

Indien beide eigenaars akkoord gaan zullen de advocaten, nadat ze met hun cliënten een intake hebben gehad,  met elkaar een gesprek hebben. Vervolgens wordt er een coach/mediator bij gezocht om het team en het proces te begeleiden. Zo nodig wordt er nog een financial aan het team toegevoegd. Een overleg met advocaten en coach (en eventueel de financial) vindt plaats. De gevoeligheden en wensen worden in kaart gebracht. De coach maakt daarna kennis met de cliënten en legt zijn rol uit. Aandacht en begrip voor de emoties, die gepaard gaan met de situatie en belemmerend voor de oplossing kunnen werken. En daarom cliënten begeleiden in het onderhandelingsbereid- en vaardig maken, rekening houdend met elkaars gevoeligheden.

Na al deze voorbereidende gesprekken komt het zgn ‘vijfweg-gesprek’ ; cliënten , advocaten en coach zitten gezamenlijk aan tafel eventueel al bijgestaan door een collaborate-financial. Het oplossingsgesprek kan beginnen.

Aan het begin van ‘collaborate-werken’ staat het tekenen van een gezamenlijke overeenkomst de zgn. Deelnemingsovereenkomst. Dit lijkt op een mediationovereenkomst maar gaat verder. Een ieder zegt toe open en eerlijk, zonder achterhouding van gegevens, mee te werken. De advocaten zeggen daarnaast toe dat ze afstand doen van de opdracht als er onverhoopt geen oplossing wordt gevonden door middel van de collaborate benadering. Dit geeft commitment. Het belang is groot om tot een oplossing te komen.

Afhankelijk van de inhoud van het geschil en de complexiteit zijn meerdere gesprekken nodig.

Het voordeel voor cliënten is dat er vanuit een constructieve houding aan een oplossing wordt gewerkt.  Advocaten die meedenken en een financiële adviseur die beider belangen bedient.

Bij collaborate practice werkt het team samen op een manier die borg staat voor een oplossing met zoveel mogelijk respect. Respect voor elkaar en de geschiedenis. Collaborate advocaten werken vanuit een coöperatief perspectief, in plaats van competitief. Zij streven naar ‘win-win’ in plaats van ‘win-lose’.

Wat is het verschil met mediation?

Concreet zijn er diverse verschillen met gewone mediation. Allereerst werk je met een uitgebreid team: per partij is er een eigen advocaat,  er is indien nodig een ‘financial’ en een mediator. Alle professionals hebben een collaborate-scholing, die garant staat voor de paradigma verschuiving te werken vanuit  een benadering om met wederzijdse samenwerking tot een oplossing te komen.

Met het tekenen van deelnemingsovereenkomst, verbinden advocaten zich tot het oplossen van de kwestie met de collaborate-benadering, zij tekenen ervoor dat ze afzien van een gang naar de rechtbank. Ook als het niet mocht lukken. Dan dragen ze de zaak over aan een andere advocaat.

Wie zijn er voor nodig?

Naast cliënten met een geschil zijn er collaborate-geschoolde advocaten met een zakelijke achtergrond nodig bv. ondernemingsrecht, arbeidsrecht, bestuursrecht of erfrecht. Om de collaborate opleiding te volgen is een voorwaarde dat je een MfN-erkende mediationopleiding hebt gevolgd. Dit draagt bij aan de paradigma-verschuiving die nodig is om vanuit standpunten en competitieve werkwijze naar belangen en een coöperatieve werkwijze te komen.

De coaches zijn allen mediator met een gedragswetenschappelijk achtergrond met aantoonbare ervaring en/of affiniteit in de zakelijke markt.

Financiële specialisten, variërend van fiscalisten tot bedrijfswaarderings-specialisten, zijn ook collaborate geschoold.

Wie zoeken we?

De commissie wil een pilot starten waarin een aantal cases op collaborate-wijze worden behandeld.  Op dit moment ontbreken voldoende collaborate geschoolde ‘business’ advocaten. Wij willen belangstellende advocaten ‘collaborate-light’ trainen zodat ze kunnen kennismaken, en naar onze overtuiging enthousiast worden, voor deze werkwijze.

Daarnaast zoeken we cases voor deze benadering. Zaken die lang zijn blijven liggen en moeilijk oplosbaar lijken maar tot een oplossing moeten komen. Te denken valt aan ‘onverdeelde erfenissen’, aandeelhouders die al lang niet meer met elkaar willen samenwerken, maatschappen waar ruzie is of familiebedrijven die willen splitsen.

Op 3 september van 16.00- 19.00 uur is er een kennismakingsbijeenkomst voor belangstellende advocaten in Tilburg

Heb je belangstelling? Graag je reactie sturen naar info@VvCP.nl

Dorine Heldring

MfN registermediator , lid VvCP