Intervisiegroepen

Intervisie
Het plan is opgevat om een of meer intervisiegroepen op te zetten, indien daarvoor voldoende behoefte is. Per groep kunnen zes NVVMA-leden deelnemen, onder leiding van een ervaren intervisieleider. Per kalenderjaar worden drie bijeenkomsten van elk minimaal twee uur gehouden, zodat kan worden voldaan aan het minimale contingent intervisie-uren dat de MfN voorschrijft. Bij voldoende belangstelling zullen groepen worden geformeerd die samenkomen in Den Haag, Amsterdam, Utrecht en/of Arnhem. De beschikbare intervisieleiders zijn op dit moment: Jan Willem Loman, Nicole Sjoer, Caroline Kloppers. De kosten voor deelname zijn EUR 100,= (excl. BTW) per bijeenkomst.

U kunt uw  belangstelling kenbaar maken tot 1 maart 2019 per e-mail aan derhaag@source.law met vermelding welke van bovengenoemde locaties uw voorkeur heeft.

 

Workshop “English in Commercial Mediation”- 2 april 2019

Workshop – English in Commercial Mediation

Op 2 april 2019 organiseert de NVVMA in samenwerking met Branch Out de workshop English in Commercial Mediation. Een unieke training voor juristen/mediators die een goed niveau Engels hebben, die in hun mediationpraktijk regelmatig Engels spreken en schrijven, en die de behoefte hebben om hun niveau te verhogen.  Deze workshop combineert  technieken en vaardigheden op het gebied van commercial mediation met feedback op het gebruik van de Engelse taal, zowel mondeling als schriftelijk.

“Taal” is natuurlijk een uiterst belangrijk instrument in mediation; meer dan in het “gangbare” juridische verkeer hangt het succes van mediation af van het scheppen van een sfeer van wederzijds vertrouwen. Een goede taalbeheersing is noodzakelijk om potentieel emotionele situaties te herkennen (en, waar dienstig, te vermijden), om partijen inzicht te geven in elkaars standpunten, zorgen en wensen, en om te komen tot een oplossing van het conflict. In steeds meer mediations wordt de Engelse taal gebruikt. En hoewel Nederlanders over het algemeen behoorlijk goed Engels spreken, staan ze óók bekend om hun “directheid”, hun lack of empathy, of minder vriendelijk gezegd: hun “botheid” of “onbeleefdheid”.

In rollenspelen behandelt English in Commercial Mediation interventies in de Engelse taal, zoals active listening, summarising, open-ended questions, reframing, cross-cultural considerations, het belang van conditionals, etc.  klik hier voor meer voorbeelden. Ook zal er even worden stilgestaan bij de meest in het oog vallende valkuilen waar Nederlandse schrijvers van Engelstalige e-mailberichten en mediationverslagen vaak in vallen.

English in Commercial Mediation wordt verzorgd door Jacques Joubert, een accredited mediator met meer dan 20 jaar ervaring in mediation en arbitration in Zuid-Afrika. Het Engels wordt onder de loep genomen door Nicola Courtney (Branch Out) die al meer dan 15 jaar trainingen Legal English verzorgt voor internationale law firms. Op deze manier garandeert Branch Out een optimale mix van taal- en mediationtraining.

 

Datum/tijd          : dinsdag 2 april 2019, 09.30-17.00 uur

Locatie                 : De Rechtbank, Utrecht

PE                          : 8 punten (MfN/NOvA)

Kosten                  : € 425,- p.p. (excl. BTW, incl. lunch en trainingsmaterialen)

Website               : https://www.branch-out.eu/branch-out-legal/

Aanmelden          : p.peek@branch-out.eu

Meer informatie : Peter G. Peek / 06-20345409 / p.peek@branch-out.eu / https://www.branch-out.eu/branch-out-legal/

 

 

 

Workshop “Opstellingen in organisaties” 7 maart a.s.

Workshop –  Opstellingen in organisaties
Op 7 maart a.s. van 14:00 tot 17:00 uur zal Barbara Hoogenboom, een ervaren trainer/mediator en verbonden aan het bekende Bert Hellinger Instituut, voor de leden van de NVVMA en eventuele introducees een workshop verzorgen met als thema “opstellingen in organisaties in het kader van  mediation”.
De workshop zal plaatsvinden in Amsterdam (in het pand van het Bert Hellinger Instituut) aan de Kometensingel 175.
Deelname levert 3 PE en 3 PO punten op.
De kosten bedragen EUR 150,- ex btw voor leden en EUR 225,- voor niet-leden.
Aanmelden kan via secretariaat@nvvma.nl  Locatie: Kometensingel 175, 1033 BE Amsterdam.

 

Workshop “Narratieve mediation” 31 oktober 2018

Op woensdag 31 oktober a.s. van 15.00-18.15 uur zal Chris Bos voor de leden van de NVVMA en andere belangstellenden een workshop verzorgen over “Narratieve mediation”.

Chris Bos is al 20 jaar werkzaam als mediator. Hij heeft het vak zien veranderen van een methodiek die zich richtte op relatieherstel naar een methodiek die mensen vooral ‘op een goede manier’ uit elkaar laat gaan, hetzij in privé relaties (scheiding), hetzij in arbeidsrelaties (exit-mediation). In de loop van zijn carrière heeft hij de benadering van waaruit hij werkt veranderd, omdat de dominante probleemoplossende benadering hem steeds minder bevredigde en hij in zijn praktijk steeds vaker zag dat zelfs de meest doorwrochte vaststellingsovereenkomsten niet konden voorkomen dat de verstandhouding op langere termijn toch weer onder druk kwam. De benadering van waaruit hij nu werkt, is geïnspireerd door de narratieve oriëntatie op mediation waarbij de nadruk ligt op het afbreken van het negatieve conflictverhaal en het ruimte bieden aan een ander, positiever verhaal. In de workshop legt hij aan de hand van voorbeelden uit zijn eigen praktijk uit hoe hij nu werkt en wat de narratieve benadering precies inhoudt.

In de workshop zul je kennismaken met een fascinerende aanpak die wellicht nieuwe perspectieven biedt om het vak van mediator uit te oefenen en ook zaken aan te pakken die nu misschien nog ongeschikt voor mediation lijken.

Punten
Het bijwonen van de lezing levert u 3 PE en 3 PO punten (PO naar eigen beoordeling) op.

Programma
14.30 – 15.00 uur:    inloop met koffie/thee
15.00 – 18.15 uur:    workshop Chris Bos “Narratieve mediation”.
18.15 – 19.00 uur:    borrel, aansluitend (optioneel) herfstmaaltijd

Locatie
Brasserie De Rechtbank in Utrecht.
http://www.derechtbank.com/

Kosten
Voor leden van de NVVMA EUR 150,- (ex BTW), voor niet-leden EUR 225,- (ex BTW).
Leden van ZAM en VAN kunnen deelnemen voor EUR 150,-.
Kosten herfstmaaltijd: EUR 20,-.

Aanmelden
Aanmelden kan via secretariaat@nvvma.nl.
Graag bij aanmelding aangeven of u wilt mee eten.

Schrijft u zich snel in; het aantal plaatsen is beperkt.
We zien uit naar uw komst!

Vriendelijke groet,

het bestuur NVVMA

ALV + lezing 12 juni 2018

CONVOCATIE ALGEMENE LEDENVERGADERING

Het bestuur nodigt u hierbij uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging op
dinsdag 12 juni 2018 om 12.30 uur
Beauforthuis
Woudenbergseweg 70
3711 AB Austerlitz (bij Zeist)
tel. 0343 – 49 18 58

Aansluitend bent u van harte welkom voor de deelname aan de workshop
“Mediation in het familiebedrijf”
door Martin Brink, advocaat bij Van Benthem & Keulen in Utrecht, raadsheer-plaatsvervanger en mediator
(MfN, CEDR en IMI).
Martin Brink houdt zich veelvuldig bezig met mediation binnen en tussen organisaties. Hij zal tijdens de
workshop uitleg geven over door hem gehanteerde werkwijzen, interventies en daarbij putten uit zijn
praktijkervaring.
————————————————————————————————————————
Agenda
1. Opening
2. Ingekomen stukken
3. Mededelingen van de voorzitter
4. Jaarverslag van de secretaris over het verenigingsjaar 2017
5. Financiën
a. Jaarverslag van de penningmeester over het verenigingsjaar 2017, tevens toelichting op de
staat van baten en lasten over het verenigingsjaar 2017
b. Verslag van de kascommissie
c. Goedkeuring jaarstukken
d. Benoeming kascommissie voor het verenigingsjaar 2018 *
e. Vaststelling hoogte contributie 2019
6. Benoeming bestuur en aftreden bestuur **
7. Voorstellen en voornemens van het bestuur
8. Rondvraag
9. Sluiting

* Voor benoeming als lid van de kascommissie wordt voorgedragen XXX
Voor benoeming als lid van de kascommissie wordt voorgedragen XXX
** Voor benoeming als bestuurslid algemeen van het bestuur wordt voorgedragen Bas Derhaag

Lezing Dick Allewijn 10 oktober 2017

Beste leden,

Op dinsdagmiddag 10 oktober a.s. van 14.00 – 17.00 uur zal er in Utrecht bij Brasserie & Restaurant De Rechtbank weer een lezing door de NVVMA worden georganiseerd. Deze keer betreft het de lezing “Mediation als inspiratie voor de jurist, in het bijzonder de advocaat, van de toekomst” die zal worden gegeven door mr. Dick Allewijn, MfN-registermediator, trainer, en bekleder van de bijzondere leerstoel Mediation aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Van juristen wordt in toenemende mate een moderne rol als pro-actieve probleemoplosser verwacht, waarbij niet alleen juridische kennis en vaardigheden, maar ook andere competenties en creativiteit noodzakelijk zijn. Denk aan de advocaat als mediator, de maatschappelijke effectieve rechter, de rechter als regierechter, conflictoplosser en verwijzer, de advocaat als conflictanalist, procesbegeleider en onderhandelaar, en de responsieve en oplossingsgerichte gemeenteambtenaar.

Gelet op deze nieuwe eisen die aan juristen gesteld worden, is de faculteit der Rechtsgeleerdheid van de VU in september 2016 de nieuwe afstudeerrichting Conflicthantering, Rechtspraak en Mediation (CRM) gestart en biedt hiermee een volledig masterprogramma rond dit actuele en belangrijke thema aan. In het kader van deze opleiding werd onder andere de eerste leerstoel Mediation in Nederland ingesteld en is mr. Dick Allewijn aangesteld als eerste bijzonder hoogleraar Mediation in Nederland.

Wat heeft (de gedachte achter) mediation bij te dragen aan de ontwikkeling van de jurist, in het bijzonder de advocaat, van de toekomst? En wat moet de al werkzame advocaat-mediator daarvan weten? Mr. Allewijn zal mede vanuit zijn positie als nieuwe bijzonder hoogleraar Mediation zijn gedachten en visie over deze vragen geven.

Punten en kosten
Het bijwonen van de lezing levert u 3 PE- of 3 PO-punten (PO naar eigen beoordeling) op. De kosten bedragen EUR 150,- voor leden en EUR 200,- voor niet-leden. U kunt als lid een introducé meenemen; voor een introducé geldt ook EUR 150,-.

Programma
Het programma is als volgt:
13.30 – 14.00 uur: Inloop met koffie/thee
14.00 – 17.00 uur: lezing mr. Dick Allewijn “Mediation als inspiratie voor de jurist, in het bijzonder de advocaat, van de toekomst”
17.00 – 18.00 uur: Borrel

Locatie
Wat locatie betreft is dit keer gekozen voor het Brasserie De Rechtbank in Utrecht.
http://www.derechtbank.com/

Aanmelden
Aanmelden kan door een e-mail te sturen aan secretariaat@nvvma.nl.
Een introducé is van harte welkom. Graag bij de aanmelding vermelden of u een introducé meeneemt.

Save the date: 10 oktober 2017 workshop/lezing Dick Allewijn

Op dinsdagmiddag 10 oktober 2017 van 14.00 – 17.00 uur zal er in Restaurant De Rechtbank te Utrecht weer een workshop/lezing door de NVVMA worden georganiseerd.  Het bestuur heeft Dick Allewijn, de recent benoemde hoogleraar mediation, bereid gevonden de geplande middag te verzorgen.
Reserveer alvast deze middag in uw agenda! Meer informatie over de lezing en het programma volgt later.

Uitnodiging ALV en lezing 20 juni a.s.

Geachte leden,

Op dinsdagmiddag 20 juni a.s. vindt er weer een ALV plaats met aansluitend een interessante lezing!

De lezing heeft als onderwerp “het managen van conflicten” en zal worden gegeven door George Smits, trainer, coach en mediator bij Resetpartner. George doceert onder andere ondernemingsrechtelijke geschillenoplossing aan de Universiteit van Tilburg en begeleidt daarnaast ingewikkelde trajecten bij het Openbaar Ministerie en de Rechterlijke Macht.

Inhoud lezing

Tijdens de lezing wordt ingegaan op het herkennen van weerstand en het wegnemen van weerstand bij conflicten en het toepassen van emotiemanagement bij heftige emoties.

De deelnemer krijgt zicht op de relatie tussen angst en boosheid, onmacht en macht en hoe deze macht/onmacht te doorbreken.

Na afloop van deze lezing heeft de deelnemer:

– zicht op het herkennen en wegnemen van weerstand;

– zicht op emoties die horen bij macht;

– kennis van de dynamiek bij macht/onmacht;

– weet hij/zij deze patronen te doorbreken.

De lezing zal volgens George Smits “praktisch en leerzaam zijn, waarbij humor en veiligheid centraal staan”.

Kosten

Deelname aan de lezing is gratis. Wij nodigen u van harte uit om een introducé, een advocaat of advocaat-mediator die nog niet lid is van onze vereniging, mee te nemen naar de lezing. Ook daar zijn geen kosten aan verbonden.

In geval van een no show zonder afmelding op uiterlijk 10 juni a.s. brengen wij een vergoeding van €100,- per persoon in rekening.

Punten

Het bijwonen van de lezing levert u 3 PE en 3 PO punten (PO naar eigen beoordeling) op.

Programma

Het programma is als volgt:

12.30 – 13.30 uur:    ALV (de stukken voor de ALV worden volgende week toegezonden)

13.30 – 14.00 uur:    Inloop met koffie/thee

14.00 – 17.00 uur:    Plenaire lezing George Smits

17.00 – 18.00 uur:    Borrel

Locatie

Wat locatie betreft is dit keer gekozen voor het Beauforthuis te Zeist (http://www.beauforthuis.nl/)

Aanmelden

Aanmelden kan door een e-mail te sturen aan info@milestoneadvocaten.com. U kunt zich inschrijven voor de lezing en voor de ALV die voorafgaand aan de workshop plaatsvindt. Uw introducé is van harte welkom om na de ALV aan te schuiven. Gelieve bij de aanmelding te vermelden of u een introducé meeneemt en de naam van de introducé.

Schrijft u zich snel in want het aantal plaatsen is beperkt!

Wij zien uit naar uw komst!

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van de NVVMA