Mediatorsfederatie Nederland reageert op initiatiefwet mediation Ard van der Steur

Tweede Kamerlid Ard van der Steur heeft begin juni zijn wetsontwerp voor mediationwetgeving ingediend bij de Tweede Kamer. In de weken daarvoor heeft de Mediatorsfederatie Nederland (MfN) intensief contact gehad met Van der Steur over het wetsontwerp. Dat heeft geleid tot aanpassingen in de wet en de memorie van toelichting waarin aan verschillende bezwaren van de MfN tegemoet is gekomen.

Juridiseringsangel uit wetsontwerp

Belangrijk is dat de ‘juridiseringsangel’ uit het ontwerp is. Het ontwerp (art 21 wet registermediator) geeft ruimte aan de faciliterende stijl van mediation. Ook is de eerder als voorwaarde gestelde specialisatie van mediators uit het ontwerp geschrapt. Gezien de bijzondere bevoegdheden van de registermediator, zoals de executoriale titel van vaststellingsovereenkomsten en toegang tot de rechter voor een deelbeslissing, onderschrijft de MfN dat aan deze positie kwaliteitseisen verbonden zijn.

Onafhankelijkheid mediationberoep punt van zorg

De borging van de onafhankelijkheid van het beroep blijft een punt van zorg voor de MfN. Evenals de regeling van het tuchtrecht. Winst is dat het beroepenveld alle leden en voorzitter van de commissie mediation voordraagt. Blijft echter dat in de uitvoering de minister verantwoordelijk is en er geen ‘tussenlaag’ is zoals bij advocaten en rechters. De MfN blijft aandacht voor onder meer deze punten vragen.

Overgangsregeling huidige registermediators verruimd

Op voorspraak van de MfN is de overgangsregeling voor de huidige registermediators verruimd (art 55). De duur van de overgangsregeling is drie jaar te rekenen vanaf de inwerkingtreding van de wet. Dat komt erop neer dat de huidige mediators nog vijf jaar de tijd hebben zich aan de ‘vliegureneis’ van 120 uren per jaar (te besteden in tenminste twee mediations) te voldoen.

Voortborduren op bestaand kwaliteitsstelsel

In de memorie van toelichting is nu duidelijk vastgelegd dat het wettelijk stelsel zal voortborduren op het in de afgelopen jaren opgebouwde stelsel (opleiding, permanente educatie, review) van de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM), die het MfN-register van mediarors beheert en onderhoudt. Tevens opent de memorie van toelichting de mogelijkheid dat onder bepaalde voorwaarden de SKM het overheidsregister zou kunnen gaan houden of dat de opgebouwde expertise en systemen een plaats krijgen in het overheidsregister.

Stap in goede richting

Ondanks de resterende bezwaren, waarvoor de MfN aandacht blijft vragen, meent de MfN dat met dit wetsontwerp een stap in de goede richting van verdere ontwikkeling van mediation in Nederland wordt gezet.

Meer informatie

Ga voor meer informatie over het wetsvoorstel mediation en de reactie van de MfN naar www.mediatorsfederatienederland.nl/wetgeving.

 

Er zijn nog een paar plaatsen vrij voor de Specialisatieopleiding Arbeid- en Organisatiemediation (van start op 20 juni a.s.)!

Deze nieuwe opleiding is een initiatief van de werkgroep A&O mediation van de sectie mediation NIP om de samenwerking tussen advocaat-mediators (van de NVVMA) en NIP A&O-mediators te bevorderen.

De opleiding richt zich op het ontstaan, het oplossen en het voorkomen van conflicten in organisaties. De cursus staat open voor A&O psycholoog-mediators en met name ook voor advocaat-mediators die bemiddelen bij arbeids-of organisatieconflicten. Het tijdsbeslag is 4 dagen van 3 dagdelen en de tijd voor de opdracht om in een kleine groep in een organisatie een conflictdiagnose of incongruentie- en (potentiële) spanningsdiagnose uit te voeren.

Opleidingsdata: 20 juni, 3 juli, 12 en 26 september 2014 van 9.30 – 21.30 uur

Locatie: RINO groep, Sint Jacobsstraat 14 te Utrecht

Meer informatie over deze opleiding kunt u vinden op: http://www.rinogroep.nl/AO14A

Wetsvoorstel mediation ingediend bij de Tweede Kamer

Op 4 juni jl. is het wetsvoorstel mediation door Tweede Kamerlid Ard van der Steur ingediend bij de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel heeft de aandacht van de MfN (en de NVVMA). Zodra de MfN een reactie heeft geformuleerd zullen wij u hierover informeren.

Het kamerstuk kunt u vinden op: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33722-5.html

Voor meer achtergrondinformatie over het wetsvoorstel verwijzen wij u naar de site van de MfN: http://mediatorsfederatienederland.nl/wetgeving/