Brief inzake de overdracht van de dienstverlening

Rotterdam 19 december 2013

Aan de NVVMA leden/ NMI registermediators

U heeft een brief ontvangen van het NMI bestuur en een mailbericht van de NMV en het NMI over de overdracht van de dienstverlening (het “Dienstenpakket”, zie onderaan*)
Daarover zijn nogal wat vragen gerezen bij de leden van onze vereniging. Ter verduidelijking het volgende.

Het Nederlands Mediation Instituut draagt per 1 januari het kwaliteitsstelsel over aan de Stichting Kwaliteit Mediators. Het bureau van het NMI wordt ondergebracht in de Diensten Stichting Mediation. Deze Diensten Stichting verleent onder andere diensten aan de Federatie, aan de Stichting Kwaliteit Mediators en aan Verenigingen van mediators.
De Dienstenstichting levert per 1 januari geen diensten meer aan individuele mediators.

Om deze diensten aan alle registermediators – ook de niet-verenigingsleden – te kunnen blijven leveren moesten deze dus bij een ander worden ondergebracht en dat is gebeurd bij de NMv als meest gerede partij. Het Dienstenpakket* wordt door het NMv geleverd op basis van een “aansluitovereenkomst”: het gaat dus niet om een lidmaatschap.

Het kan echter zijn, dat u geen gebruik wenst te maken van het gehele dienstenpakket maar wél het Tijdschrift Conflicthantering wil blijven ontvangen en uw profielpagina wilt handhaven. Daarover hebben wij de volgende afspraken gemaakt.

Het register van de Stichting Kwaliteit Mediators zal de mogelijkheid bieden een link aan te brengen bij uw gegevens in het register naar uw persoonlijke webomgeving of die van uw eigen vereniging. U kunt gebruik blijven maken van de profielpagina die nu wordt ‘verhuisd’ van de NMI site naar de NMV site, maar u kunt ook kiezen om uw profielpagina in eigen beheer dan wel bij onze vereniging in te richten en voort te zetten.

Begin volgend jaar zullen wij u hier nader over informeren.

Voor het overige kunt u het dienstenpakket beperken tot het abonnement op het tijdschrift Conflicthantering voor een bedrag van € 45 euro per jaar. Dat kan door een eenvoudig mailbericht aan

Samengevat:

 • Het gehele Dienstenpakket* van het NMI wordt vanaf 1 januari geleverd door de NMv, op basis van een aansluitovereenkomst. Dit betreft geen lidmaatschap.
 • U kunt aangeven dat u uw registergegevens wilt linken naar uw eigen webomgeving of naar uw vereniging. U krijgt daarover begin 2014 bericht.
 • Wenst u van het Dienstenpakket alleen het Tijdschrift Conflicthantering te blijven ontvangen, dan kunt u dat in een mail aangeven, zie de vorige alinea.

Voorzitter NVVMA                                Directeur Dienstenstichting

Caroline Kloppers                                 Daan de Snoo

 

 *: Het gehele Dienstenpakket omvat:

 • Het Tijdschrift Conflicthantering
 • De Nieuwsbrief (voortzetting huidige NMI-nieuwsbrief)
 • Toegang tot de besloten content op de website (voortzetting huidige NMI-website)
 • Deelname aan jaarlijks twee meetings in 3 plaatsen (Zwolle, Eindhoven, Utrecht) over landelijke aangelegenheden;
 • Uw huidige profiel pagina’s van de NMI site (tekst, foto toe te voegen aan basisgegevens op de website in de algemene database bij de functie; “zoek een mediator”), worden onderhouden bij de NMv;
 • Aanbiedingen met korting tot het volgen van cursussen (Permanente Educatie);
 • Korting op de toegang voor het jaarcongres
 • Gebruik van de helpdesk van het bureau van de Dienstenstichting

Door het Dienstenpakket af te nemen draagt u mede bij aan het in standhouden van de voorlichting en promotie van mediation in Nederland.

ALV en workshop 5 november 2013

De ALV en de aansluitende workshop van de NVVMA vonden ditmaal plaats op het Landgoed de Reehorst te Driebergen.

ALV

Tijdens de ALV wordt het federatie-initiatief toegelicht. Vanuit de leden wordt opgemerkt dat het “een complexe constructie” is. De voorzitter benadrukt dat de federatie in de praktijk uiteindelijk helderheid moet geven. De winst van de nieuwe constructie is in ieder geval wel dat er sprake zal zijn van directe belangenbehartiging van de mediators door de federatie. Vervolgens wordt het voorstel tot oprichting van de drie stichtingen in het kader van de federatie voorgelegd aan de leden en met algemene stemmen aangenomen.

Tijdens de ALV wordt een oproep gedaan aan de leden van de NVVMA om zich kandidaat te stellen voor posities in het bestuur van een van de drie federatiestichtingen!

Ook de stand van zaken inzake het nieuwe wetsvoorstel mediation komt aan bod. Op 18 oktober jl. heeft de commissie wetgeving (leden en de Voorzitter van onze vereniging) gesproken met Ard van der Steur. Er zijn door Van der Steur toezeggingen gedaan ten aanzien van een aantal kritische opmerkingen afkomstig van de commissie wetgeving. Het is nu wachten op het advies van de Raad van State.

WORKSHOP

Aansluitend aan de ALV vindt de workshop “het nieuwe wetsvoorstel mediation, kans of bedreiging” plaats. Moderator Christ’l Dullaert plaatst de discussie in een breder verband door in te gaan op het nut van vooruit kijken. De toehoorders worden geprikkeld om na te denken over hoe je je als advocaat-mediator kunt onderscheiden op de markt en hoe mogelijke bedreiging/ontwrichting kan worden omgebogen tot kans. Jan Loorbach (oud algemeen-deken) legt de toehoorders een 5-tal prikkelende stellingen voor waaronder de stelling: “hoe beter de advocaten onderhandelen, hoe minder werk voor de mediator”. De stellingen geven veel stof tot nadenken en discussie.

De middag wordt afgesloten met een gezellig borrel met de bijbehorende borrelhappen. Het bestuur en onze leden kunnen terugkijken op een inspirerende, leerzame en gezellige middag.

U bent er de volgende keer (datum volgende ALV en workshop is inmiddels bekend: 12 juni 2014) toch ook (weer) bij?!

PE punten voor deelnemers aan de workshop op 5 november

Inmiddels zijn er via het CVC 3 NMI PE punten toegekend voor deelname aan onze workshop op 5 november jl.

Indien u heeft deelgenomen kunt u dit aangeven op het besloten deel van de NMI site:

https://www.nmi-mediation.nl/voor_de_nmi_registermediator/mijn_pe_gegevens/pe_punten_1a_en_2_online_opgeven.php;

In uw jaarlijkse puntenopgave voor de NOVA kunt u deze punten als vaardigheidspunten opgeven.