Nieuwsbrief April 2013

VAN DE VOORZITTER:

Zeer gewaardeerde leden,
De afgelopen tijd is er weer heel wat gepasseerd dat we graag met u delen.
De ALV komt er aan, zij het op een nog nader te bepalen datum. We lichten dat graag toe in deze nieuwsbrief.
Daarnaast zijn er positieve ontwikkelingen in het tot stand brengen van een grotere samenwerking tussen mediatorsverenigingen (de federatie).
In het bestuur lopen alweer enkel maanden twee nieuwe enthousiaste leden mee die de komende ALV ter benoeming zullen worden voorgedragen.
De Website van de vereniging ondergaat een facelift.
Tot slot zijn we betrokken bij de organisatie van het Mediation Congres 2013 dat voor het eerst vanuit de federatief samenwerkende verenigingen wordt georganiseerd. Ook hierover leest u meer in deze nieuwsbrief.
Jacques de Waart

ALV 2013
Onze ALV: deze zou mede in het teken staan van het nieuwe wetsvoorstel mediation van Ard van der Steur in samenwerking met Fred Schonewille. Beiden zouden als spreker te gast zijn op onze ALV. De tekst van dat voorstel laat nog op zich wachten. In overleg met de sprekers wordt nu een nieuwe datum bepaald.

Zoals al afzonderlijk aan u is bericht, is de eerder genoemde datum van 19 april komen te vervallen. We hopen u spoedig de nieuwe datum te kunnen berichten.

FEDERATIE MEDIATORSVERENIGINGEN
Er zijn positieve ontwikkelingen in ons streven te komen tot een nauwere samenwerking tussen mediators-verenigingen. Voor zover de afgesproken vertrouwelijkheid dat mogelijk maakt, schetsen we die ontwikkelingen graag. Samenvattend:
– de oprichting van een federatie (NMI-initiatief) is weer een stap dichterbij;
– de NVVMA maakt daar deel vanuit als de leden dat op de ALV ondersteunen;
– de NVVMA bevordert daarnaast samenwerking van kleinere specialistische mediatorsverenigingen die de toelatingsdrempel van de federatie niet halen.

(FEDERATIEF) SAMENWERKENDE MEDIATORSVERENIGINGEN:
Eind vorig jaar heeft op initiatief van de NVVMA een aantal specialistische mediatorsverenigingen bij elkaar gezeten om te komen tot nauwere samenwerking ten behoeve van een grotere eenheid van mediation in Nederland. Dat overleg heeft geleid tot invulling van een vorm van samenwerking tussen een aantal specialistische verenigingen, zoals inmiddels vormgegeven in conceptstatuten. Voordat wij tot die samenwerking besluiten zullen uiteraard de leden worden geraadpleegd. Te verwachten is dat we dat in de komende ALV zullen kunnen doen.

De NVVMA heeft destijds dat initiatief genomen omdat de federatiepoging van de grotere verenigingen, (NVVMA met NMI, VFAS, NIP en NMV) vooralsnog niet leek verder te komen dan een informeel overleg. In het NVVMA-initiatief om dan met de kleinere specialistische verenigingen dan te komen tot een federatie, bleef overigens steeds de ruimte bestaan tot uitbreiding naar een breder verband. Het was en is de NVVMA er om te doen te komen tot een zo breed mogelijke federatie
Inmiddels – tot veler verrassing en wellicht mede als gevolg van ons 2e federatie-initiatief – blijkt bij het NMI-initiatief er nu toch ruimte om met elkaar tot daadwerkelijke oprichting van een federatie over te gaan. Als NVVMA werken we daar uiteraard constructief aan mee. Dat heeft voor ons ‘andere’ initiatief wat de NVVMA betreft de volgende consequenties:

  • Indien de grotere (NMI-initiatief) federatie nu daadwerkelijk tot stand komt, wekt het verwarring wanneer ook wij (NVVMA-initiatief) ons samenwerkingsverband federatie zouden noemen. Om die reden is het dan wenselijk de samenwerking van de kleine specialistische verenigingen anders te benoemen;
  • De kleine specialistische verenigingen nemen in mediationland een bijzondere positie in. Juist ook waar het straks de invulling van het kwaliteitssysteem betreft is het nog steeds van essentieel belang dat de kleine specialistische verenigingen nauw samenwerken om in het grotere geheel de ruimte te creëren/behouden voor de verschillende specialismen.
  • Het is nog even de vraag hoe slagvaardig en daadkrachtig de grotere federatie straks zal blijken te zijn. Ook om die reden blijft het van belang dat de kleine specialistische verenigingen nauw samenwerken, of dat nu is binnen de grotere federatie of los daarvan.
  • Kortom, ons eerdere initiatief blijft overeind om met de kleine specialistische verenigingen te komen tot een nauw samenwerkingsverband.

NMI-NMV- nieuwe vereniging
Zoals bij u inmiddels bekend zal zijn hebben NMV en NMI gezamenlijk besloten te komen tot een nieuwe vereniging waarin zowel de NMV zal opgaan, als waarin ook diegenen zullen kunnen worden opgenomen die wel bij NMI zijn aangesloten maar niet tevens lid zijn van een van de verenigingen. Onder andere maken van die groep deel uit de voormalig geregistreerden die niet de overstap hebben (kunnen of willen) maken naar het nieuwe register.
Het NMI heeft op 15 februari jl. de sectorale groepen van het NMI uitgenodigd. Een groot deel van die sectorale groepen heeft aangegeven als kleine specialistische vereniging de voorkeur te geven aan deelname in het voornoemde NVVMA-initiatief, in plaats van op te gaan in de hiervoor genoemde nieuwe vereniging.
Dat betekent dat we met de groep van het NVVMA-initiatief nu opnieuw zullen bezien wat de aard en omvang van de samenwerking van kleine specialistische verenigingen kan zijn.
Als uitgangspunten voor alle te maken keuzes geldt voor de NVVMA:

  • NVVMA volwaardig lid van de federatie NMI-initiatief;
  • nauwe samenwerking van beroeps- en branche-gerelateerde mediatorsverenigingen om dergelijk gespecialiseerde mediators onderscheidenlijk in het kwaliteitssysteem terug te kunnen vinden;
  • ook het geluid van de kleinere gespecialiseerde mediatorsverenigingen gehoord laten worden in de federatie van grotere mediatorsverenigingen.

Een vorm van samenwerking van de kleine specialistische verenigingen kan invulling krijgen naast en binnen de grotere federatie.
Zo snel als mogelijk zal de organisatiestructuur van de federatie (NMI-initiatief) aan de leden worden voorgelegd, naar verwachting zal dat zijn bij de eerstvolgende ALV .
Daarbij zal dan ook kunnen worden toegelicht hoe het mediators-register daar een plek in heeft en hoe de kwaliteit wordt bepaald en bewaakt.
Indien u naar aanleiding van het voorgaande vragen of inbreng heeft staan we daar graag voor open.

MEDIATION CONGRES 2013
Op 15 november 2013 vindt het Mediation Congres 2013 plaats in Utrecht. Uniek is dat dit congres niet meer een NMI-initiatief is maar wordt georganiseerd door de federatie partners. Door de vorming van de Federatie is NVVMA actief betrokken in de organisatie hiervan. De NVVMA zal twee sessies van het middagprogramma verzorgen. Wij vragen u uw agenda hiervoor al vrij te houden. Nader bericht over het congres volgt deze zomer.

NIEUWE WEBSITE
In de afgelopen maanden zijn wij, als bestuur van de NVVMA, tot de conclusie gekomen dat er meer rendement uit onze vereniging valt te halen.

Wij zijn van mening dat verbetering van de informatievoorziening aan de leden noodzakelijk is. Voor een actieve vereniging hebben wij uw hulp als lid hard nodig!

Wij zien zelf als onze belangrijkste aandachtsgebieden:

– een collegiaal overlegorgaan voor advocaat-mediators;
– extern advies- en overlegorgaan voor de politiek, de rechterlijke macht en de Nederlandse Orde van Advocaten;
– het informeren van onze leden over ontwikkelingen in ons vakgebied;
– het vergroten van de vindbaarheid van onze leden voor degenen die op zoek zijn naar een mediator.

De website van de NVVMA vervult daarbij een belangrijke rol en daarom wordt er op dit moment hard gewerkt aan een geheel nieuwe website met een update van de gegevens van de leden. Voor deze update bent u recentelijk benaderd. Tegelijkertijd met de update van onze website willen wij onze LinkedIn groep nieuw leven inblazen.

Wij roepen alle leden nogmaals op hieraan actief bij te dragen door het invullen van de vragen en het aanleveren van de gegevens. Per email bent u daarover benaderd!

Alvast veel dank voor die medewerking.

Het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Mediation Advocaten.

Jacques de Waart (voorzitter)
Caroline Kloppers (vice voorzitter)
Math Tonnaer (penningmeester)
Karel Claassen
Caroline van der Zwet (waarnemend secretaris)
Annet Draaijer